ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kontemplativ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kontemplativ-, *kontemplativ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kontemplativ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kontemplativ*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, that just sounds like Mr. Spock in one of his contemplative phases.Klingt, als befände er sich in einer seiner kontemplativen Phasen. Amok Time (1967)
He stays.Als wir ankamen, waren sie eine schwache, kontemplative Rasse, die an ihrer Isolation erstickte. Hippocratic Oath (1995)
Well then... lt's a contemplative order.Ach, in diesem Falle... Es ist ein kontemplativer Orden. The Duchess of Langeais (2007)
We used to laugh and say we were contemplatives in an ordinary life.Wir lachten und sagten, wir lebten wie Kontemplative in der normalen Welt. The Revelation (2017)

German-Thai: Longdo Dictionary
kontemplativ(adj) ที่คิดลึกซึ้ง, ที่คิดไตร่ตรองอย่างแน่วแน่, ที่ตั้งใจพิจารณาอย่างรอบคอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top