ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

knock-kneed

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knock-kneed-, *knock-kneed*, knock-kne, knock-knee
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knock-kneed (j) nˈɒk-nˈiːd (n o1 k - n ii1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エックス脚[エックスきゃく, ekkusu kyaku] (n) knock-kneed [Add to Longdo]
内鰐[うちわに, uchiwani] (n) knock-kneed; pigeon-toed [Add to Longdo]
鰐足[わにあし, waniashi] (n) bowlegs; knock-kneed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 knock-kneed \knock"-kneed`\, a.
   Having the legs bent inward so that the knees touch in
   walking. [Written also {knack-kneed}.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 knock-kneed
   adj 1: having the knees abnormally close together and the ankles
       wide apart

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top