ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

knock about

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knock about-, *knock about*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knock about[PHRV] เตะสะเปะสะปะ, See also: เตะไปมา, เตะแบบไร้ทิศทาง, Syn. kick about, knock around
knock about[PHRV] มีอยู่จริง (คำไม่เป็นทางการ), See also: มีชีวิตอยู่, Syn. kick about
knock about[PHRV] ปล่อยทิ้งไว้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่สนใจ, Syn. kick about, leave about
knock about[PHRV] ปฏิบัติกับ (คนหรือสิ่งของ) อย่างหยาบคาย, See also: ทำลาย, Syn. bash about, kick about
knock about[PHRV] เดินทางไปตามที่ต่างๆ (คำไม่เป็นทางการ)
knock about[PHRV] เห็นอยู่กับ...ในที่สาธารณะ (คำไม่เป็นทางการ)
knock about[PHRV] เล่นหรือใช้เพื่อความบันเทิง (คำไม่เป็นทางการ)
knock about[PHRV] ไม่ได้รับความสนใจ, Syn. kick about, knock around
knock about[PHRV] วางทิ้งไว้บริเวณ (คำไม่เป็นทางการ), See also: วางไว้แถวๆ, Syn. kick about, lie about
knock about[PHRV] เดินทางไปยังส่วนต่างๆ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. bang around, hang about, kick about

Japanese-English: EDICT Dictionary
痛め付ける;痛めつける[いためつける, itametsukeru] (v1,vt) to rebuke; to taunt; to give a good shaking; to knock about; to torment; to punish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 knock about
   v 1: strike against forcefully; "Winds buffeted the tent" [syn:
      {buffet}, {knock about}, {batter}]
   2: be around; be alive or active; "Does the old man still kick
     around?" [syn: {kick around}, {knock about}, {kick about}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top