ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jungen

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jungen-, *jungen*
Possible hiragana form: じゅんげん
German-Thai: Longdo Dictionary
jungen, See also: junge

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jungenstreich {m}schoolboy prank [Add to Longdo]
jungenhaft; knabenhaft {adj}boyish [Add to Longdo]
Jungen sind nun einmal so.Boys will be boys. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
高水準言語[こうすいじゅんげんご, kousuijungengo] (n) {comp} high-level language [Add to Longdo]
純減[じゅんげん, jungen] (n,vs) net reduction; net decrease [Add to Longdo]
低水準言語[ていすいじゅんげんご, teisuijungengo] (n) {comp} low-level language [Add to Longdo]
矛盾原理[むじゅんげんり, mujungenri] (n) principle of contradiction (logic) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
高水準言語[こうすいじゅんげんご, kousuijungengo] high-level language [Add to Longdo]
低水準言語[ていすいじゅんげんご, teisuijungengo] low-level language [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  jungen /juŋən/
   boys

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top