ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jitter

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jitter-, *jitter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jitter[VI] กระวนกระวาย, See also: ว้าวุ่นใจ, ไม่สบายใจ, งุ่นง่าน, Syn. fidget, fret, Ant. rest, relax
jitter[N] ความกระวนกระวายใจ, See also: ความวุ่นวายใจ, ความว้าวุ่นใจ, Syn. nervousness, fidget, Ant. rest, repose
jittery[ADJ] ที่กระวนกระวายใจ, See also: ว้าวุ่นใจ, กังวลใจ, ไม่สบายใจ, Syn. anxious, nervous, agitated, Ant. calm, tranquil
jitterbug[N] การเต้นรำประเภทหนึ่งที่โลดโผน
jitterbug[VI] เต้นรำแบบโลดโผน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jitter(จิท'เทอะ) {jittered,jittering,jitters} n. ความกระวนกระวายใจ,ความตกอกตกใจ. vi. กระสับกระส่าย,กระวนกระวายใจ, Syn. tremble,fidget
jittery(จิท'เทอรี) adj. เครียด,กระวนกระวายใจ,กระสับกระส่าย -S.,skittery,fidgety

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jitter๑. เต้น, ไหว, พร่า๒. การเต้น, การไหว, การพร่า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jitterinessสะดุ้งผวา, การสั่นกระตุก [การแพทย์]
Jitters, Preappearanceอาการสั่นๆ [การแพทย์]
Jitteryอาการสั่นง่าย [การแพทย์]
Jittery Babiesเด็กอ้วนตัวโตมีอาการชักกระตุกทั้งตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nothing soothes those pre-wedding jitters like the thought of falling and drowning.ไม่มีอะไรคลายความตื่นเต้นก่อนแต่งงานได้ เท่ากับคิดว่ากำลังจะตกลงไปตาย The Engagement Reaction (2011)
A series of minor temblors Causes jitters throughout the Southland.Sm San Andreas Quake (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
JITTERS    JH IH1 T ER0 Z
JITTERY    JH IH1 T ER0 IY0
JITTERBUG    JH IH1 T ER0 B AH2 G
JITTERBUGGING    JH IH1 T ER0 B AH2 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jitters    (n) ʤˈɪtəz (jh i1 t @ z)
jittery    (j) ʤˈɪtəriː (jh i1 t @ r ii)
jitterbug    (n) ʤˈɪtəbʌg (jh i1 t @ b uh g)
jitterbugs    (n) ʤˈɪtəbʌgz (jh i1 t @ b uh g z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烦躁[fán zào, ㄈㄢˊ ㄗㄠˋ, / ] jittery; twitchy; fidgety, #8,732 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jitterbug {m} (Tanz) | Jitterbug tanzenjitterbug | to jitterbug [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
びびる[, bibiru] (v5r,vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened [Add to Longdo]
ジタバグ[, jitabagu] (n) jitterbug [Add to Longdo]
ジッタ[, jitta] (n) {comp} jitter [Add to Longdo]
ジッター[, jitta-] (n) jitter [Add to Longdo]
ジルバ[, jiruba] (n) (abbr) (See ジタバグ) jitterbug [Add to Longdo]
データ依存ジッタ[データいぞんジッタ, de-ta izon jitta] (n) {comp} DDJ; data dependent jitter [Add to Longdo]
デューティサイクルひずみジッタ[, deyu-teisaikuru hizumi jitta] (n) {comp} DCD; duty cycle distortion jitter [Add to Longdo]
ランダムジッタ[, randamujitta] (n) {comp} RJ; random jitter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ依存ジッタ[データいぞんじった, de-ta izonjitta] DDJ, data dependent jitter [Add to Longdo]
デューティサイクルひずみジッタ[でゆーていさいくる ひずみ じった, deyu-teisaikuru hizumi jitta] DCD, duty cycle distortion jitter [Add to Longdo]
ランダムジッタ[らんだむじった, randamujitta] RJ, random jitter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jitter
   n 1: small rapid variations in a waveform resulting from
      fluctuations in the voltage supply or mechanical vibrations
      or other sources
   2: a small irregular movement

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top