ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jingoistic

JH IH0 NG G OW0 IH1 S T IH0 K   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jingoistic-, *jingoistic*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jingoistic มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jingoistic*)
CMU English Pronouncing Dictionary
JINGOISTIC JH IH0 NG G OW0 IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jingoistic (j) ʤˌɪŋgouˈɪstɪk (jh i2 ng g ou i1 s t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
chauvinistisch {adj}chauvinistic; jingoistic; flag-waving [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 jingoistic \jin`go*ist"ic\, a.
   1. fanatically and bellicosely patriotic; aggressively
    chauvinistic; belligerent in international relations.
 
   Syn: chauvinistic, flag-waving(prenominal), nationalistic,
     superpatriotic.
     [PJC]
 
   2. Given to expressing partisan sentiments in slogans,
    especially belligerently patriotic views.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jingoistic
   adj 1: fanatically patriotic [syn: {chauvinistic}, {flag-
       waving(a)}, {jingoistic}, {nationalistic},
       {ultranationalistic}, {superpatriotic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top