ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jingo

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jingo-, *jingo*
Possible hiragana form: じんご
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jingoism[N] ความเชื่อที่คิดว่าประเทศของตนเหนือกว่าชาติใดๆ, See also: การรักชาติอย่างรุนแรง, Syn. chauvinism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jingo(จิง'โก) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ผู้แสดงความรักชาติอย่างรุนแรงและรุกราน -Phr. (byjingo! คำอุทานเพื่อแสดงการย้ำ) -, Syn. chauvinist ###A. pacifist
jingoism(จิง'โกอิสซึม) n. การแสดงความรักชาติที่รุนแรงและโวยวาย,การแสดงความรักชาติแบบรุกราน., See also: jingoist n.,adj. ดูjingoism jingoistic adj. ดูjingoism

English-Thai: Nontri Dictionary
jingo(n) คนบ้าสงคราม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jingoismคติรักชาติแบบใฝ่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
JINGOISM JH IH1 NG G OW2 IH0 Z AH0 M
JINGOISTIC JH IH0 NG G OW0 IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jingo (n) ʤˈɪŋgou (jh i1 ng g ou)
jingoes (n) ʤˈɪŋgouz (jh i1 ng g ou z)
jingoism (n) ʤˈɪŋgouɪzəm (jh i1 ng g ou i z @ m)
jingoist (n) ʤˈɪŋgouɪst (jh i1 ng g ou i s t)
jingoists (n) ʤˈɪŋgouɪsts (jh i1 ng g ou i s t s)
jingoistic (j) ʤˌɪŋgouˈɪstɪk (jh i2 ng g ou i1 s t i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジンゴイズム[, jingoizumu] (n) jingoism [Add to Longdo]
個人誤差[こじんごさ, kojingosa] (n) personal equation [Add to Longdo]
主戦論[しゅせんろん, shusenron] (n) war advocacy; jingoism; bellicose argument [Add to Longdo]
神護景雲[じんごけいうん, jingokeiun] (n) Jingo-keiun era (767.8.16-770.10.1) [Add to Longdo]
人後[じんご, jingo] (n-adv,n-t) behind others; losing out to others [Add to Longdo]
人後に落ちない[じんごにおちない, jingoniochinai] (exp) to be second to none (in) [Add to Longdo]
人語[じんご, jingo] (n) human speech [Add to Longdo]
壬午[みずのえうま;じんご, mizunoeuma ; jingo] (n) (See 干支) nineteenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
地神五代[ちじんごだい, chijingodai] (n) (See 天神七代) five generations of earthly deities [Add to Longdo]
天声人語[てんせいじんご, tenseijingo] (exp) vox populi, vox dei (the people's voice is the voice of God) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jingo \Jin"go\, n.; pl. {Jingoes}. [Said to be a corruption of
   St. Gingoulph.]
   [1913 Webster]
   1. A word used as a jocular oath. "By the living jingo."
    --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   2. A statesman who pursues, or who favors, aggressive,
    domineering policy in foreign affairs; a bellicose
    superpatriot or chavinist. [Cant, Eng.]
    [1913 Webster +PJC]
 
   Note: This sense arose from a doggerel song which was popular
      during the Turco-Russian war of 1877 and 1878. The
      first two lines were as follows: 
      [1913 Webster]
 
         We don't want to fight, but by Jingo if we do,
         We 've got the ships, we 've got the men, we 've
         got the money too.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jingo
   n 1: an extreme bellicose nationalist [syn: {chauvinist},
      {jingoist}, {jingo}, {flag-waver}, {hundred-percenter},
      {patrioteer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top