ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jeer

JH IH1 R   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jeer-, *jeer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jeer[N] คำเย้ยหยัน, See also: คำเยาะเย้ย, คำถากถาง, คำเหน็บแนม, Syn. derision, taunt, gibe, Ant. praise, laudation
jeer[VI] เย้ยหยัน, See also: เยาะเย้ย, ถากถาง, เสียดสี, เหน็บแนม, Syn. scoff, gibe, ridicule, Ant. praise, applaud
jeer at[PHRV] เย้ยหยัน, See also: เยาะเย้ย, เหยียดหยัน, Syn. laught at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jeer(เจียร์) {jeered,jeering,jeers} v.,n. (การ) เย้ยหยัน,หัวเราะเยาะ, See also: jeerer n. ดูjeer jeeringly adv. ดูjeer, Syn. mock,sneer

English-Thai: Nontri Dictionary
jeer(vi) เยาะเย้ย,โห่,หัวเราะเยาะ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jeerHis classmates' jeers reduced him to tears.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยัน[V] jeer, See also: mock, sneer, scoff, flout, gibe, Syn. เย้ยเยาะ, เยาะ, เย้ย, เยาะหยัน, Example: เพื่อนบางคนมีสีหน้าแววตาที่แฝงเร้นด้วยความหวาดระแวงและหยันในตัวผมอีกด้วย
การเย้ยหยัน[N] jeering, See also: scoffing, ridicule, satire, derision, insult, mock, mockery, Syn. การเยาะเย้ย, การเหยียดหยาม, การหยัน, การถากถาง, การค่อนขอด, การเหน็บแนม, Example: การเย้ยหยันของคู่ต่อสู้ทำให้เขาฮึดสู้อีกครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮาป่า[v.] (hāpā) EN: boo ; jeer ; heckle   FR: conspuer ; huer ; chahuter
โห่[v.] (hō) EN: catcall ; hoot ; boo ; jeer   FR: huer ; conspuer
ตลก[v.] (talok) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool   FR: plaisanter
เยาะ[v.] (yǿ) EN: jeer at ; mock ; ridicule   FR: se moquer de ; railler ; ridiculiser
เย้ย[v.] (yoēi) EN: mock ; jeer ; laugh at ; sneer ; ridicule   FR: se moquer ; tourner en dérision
เยาะเย้ย[v.] (yǿyoēi) EN: ridicule ; mock ; jeer ; sneer ; laugh at ; make fun of ; chaff ; deride   FR: ridiculiser ; bafouer
เยาะเย้ยถากถาง[v. exp.] (yǿyoēi thākthāng) EN: ridicule ; satirize ; mock ; jeer at   

CMU English Pronouncing Dictionary
JEER JH IH1 R
JEERS JH IY1 R Z
JEERED JH IH1 R D
JEERING JH IY1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jeer (v) ʤˈɪəʳr (jh i@1 r)
jeers (v) ʤˈɪəʳz (jh i@1 z)
jeered (v) ʤˈɪəʳd (jh i@1 d)
jeering (v) ʤˈɪəʳrɪŋ (jh i@1 r i ng)
jeeringly (a) ʤˈɪəʳrɪŋliː (jh i@1 r i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嘲笑[cháo xiào, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄠˋ, ] jeer; mockery; scoff; sneer; make fun of; laugh at (derogatory), #9,600 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
混ぜっ返す;雑ぜっ返す[まぜっかえす, mazekkaesu] (v5s,vt) (1) (See 混ぜ返す・1) to stir; to mix; (2) (See 混ぜ返す・2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks) [Add to Longdo]
混ぜ返す;雑ぜ返す[まぜかえす, mazekaesu] (v5s,vt) (1) (See 掻き混ぜる) to stir; to mix; (2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks) [Add to Longdo]
槍(P);鎗;鑓[やり, yari] (n) (1) (abbr) spear; lance; (2) javelin; (3) (See 香車) lance (shogi piece); (4) (arch) jeering; (P) [Add to Longdo]
罵声[ばせい, basei] (n) boos; jeers [Add to Longdo]
飛ばす[とばす, tobasu] (v5s,vt) (1) to fly; to fire; to hurl; to launch; (2) to skip over; to omit; to drop (e.g. stitch); (3) to run or drive fast; to gallop; (4) to spread a rumour (rumor); to tell a story; (5) to remove; to get rid of; to transfer; (6) to attack; to jeer at; (P) [Add to Longdo]
野次;弥次[やじ, yaji] (n) hooting; jeering; heckling [Add to Longdo]
野次る;弥次る[やじる, yajiru] (v5r,vt) to jeer (at); to hoot; to boo; to catcall; to heckle [Add to Longdo]
冷やかし[ひやかし, hiyakashi] (n) jeering; raillery; chaffing; merely asking the price; just looking at goods; window-shopping; browsing [Add to Longdo]
冷やかす(P);冷かす[ひやかす, hiyakasu] (v5s) (1) to banter; to make fun of; to jeer at; (2) to cool; to refrigerate; (P) [Add to Longdo]
冷評[れいひょう, reihyou] (n,vs) sarcasm; sneer; jeer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jeer \Jeer\, n. [Cf. {Gear}.] (Naut.)
   (a) A gear; a tackle.
   (b) pl. An assemblage or combination of tackles, for hoisting
     or lowering the lower yards of a ship.
     [1913 Webster]
 
   {Jeer capstan} (Naut.), an extra capstan usually placed
    between the foremast and mainmast.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jeer \Jeer\, v. i. [imp. & p. p. {Jeered}; p. pr. & vb. n.
   {Jeering}.] [Perh. a corrup. of cheer to salute with cheers,
   taken in an ironical sense; or more prob. fr. D. gekscheren
   to jeer, lit., to shear the fool; gek a fool (see 1st {Geck})
   + scheren to shear. See {Shear}, v.]
   To utter sarcastic or scoffing reflections; to speak with
   mockery or derision; to use taunting language; to scoff; as,
   to jeer at a speaker.
   [1913 Webster]
 
      But when he saw her toy and gibe and jeer. --Spenser.
 
   Syn: To sneer; scoff; flout; gibe; mock.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jeer \Jeer\, v. t.
   To treat with scoffs or derision; to address with jeers; to
   taunt; to flout; to mock at.
   [1913 Webster]
 
      And if we can not jeer them, we jeer ourselves. --B.
                          Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jeer \Jeer\, n.
   A railing remark or reflection; a scoff; a taunt; a biting
   jest; a flout; a jibe; mockery.
   [1913 Webster]
 
      Midas, exposed to all their jeers,
      Had lost his art, and kept his ears.   --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jeer
   n 1: showing your contempt by derision [syn: {jeer}, {jeering},
      {mockery}, {scoff}, {scoffing}]
   v 1: laugh at with contempt and derision; "The crowd jeered at
      the speaker" [syn: {jeer}, {scoff}, {flout}, {barrack},
      {gibe}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top