ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jambon

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jambon-, *jambon*
Possible hiragana form: じゃんぼん
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฮม[n.] (haēm) EN: ham   FR: jambon [m]
ขาหมูรมควัน[n. exp.] (khā mū rom khwan) EN: smoked ham   FR: jambon fumé [m]
หมูแฮม[n. exp.] (mū haēm) EN: ham   FR: jambon [m]

French-Thai: Longdo Dictionary
jambon(n ) |m| หมูแฮม, แฮม เช่น Tout est bon dans le jambon. Jambon blanc ou jambon fumé, en tranches ou en dés, chaud ou froid, le jambon est un trésor à la portée de tous.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jambon
   n 1: meat cut from the thigh of a hog (usually smoked) [syn:
      {ham}, {jambon}, {gammon}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 jambon /ʒɑ̃bɔ̃/ 
  ham

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top