ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jack of all trades

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jack of all trades-, *jack of all trades*, jack of all trade
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jack of all trades[IDM] คนที่ทำงานหลายอย่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jack of all trades or kind of creepy?เขาชำชองไปซะทุกอย่าง ไม่ก็เป็นคนประหลาด My Brother's Keeper (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jack of all tradesA jack of all trades is a master of none.
jack of all tradesJack of all trades and master of none.
jack of all tradesJack of all trades, and master of none.
jack of all tradesJack of all trades is master of none.

Japanese-English: EDICT Dictionary
なんでも屋;何でも屋[なんでもや, nandemoya] (n) (1) Jack of all trades; (2) general merchant [Add to Longdo]
器用貧乏[きようびんぼう, kiyoubinbou] (adj-na,n) Jack of all trades and master of none [Add to Longdo]
多芸は無芸[たげいはむげい, tageihamugei] (exp) being multi-talented means never really being especially good at any one thing; jack of all trades, master of none [Add to Longdo]
百芸[ひゃくげい, hyakugei] (n) Jack of all trades [Add to Longdo]
万屋[よろずや, yorozuya] (n) (1) general merchant; (2) Jack of all trades [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Jack of all trades
   n 1: a person able to do a variety of different jobs acceptably
      well
   2: a man skilled in various odd jobs and other small tasks [syn:
     {handyman}, {jack of all trades}, {odd-job man}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top