ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ivory

AY1 V ER0 IY0   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ivory-, *ivory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ivory tower[SL] หอคอยงาช้าง (สถานที่สมมุติใช้กับทางการศึกษา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ivory(ไอ'วะรี) n. งาช้าง,สิ่งที่ทำด้วยงาช้าง,งาสัตว์อื่น,เนื้อฟัน,ที่ดีดเปียโน,ลูกเต๋า,สีงาช้าง. adj. ประกอบด้วยหรือทำด้วยงาช้าง
ivory towerสถานที่ที่แยกอยู่ต่างหาก,สถานที่โดดเดี่ยว,ความคิดที่โดดเดี่ยว., See also: ivory-towerish adj.
black ivoryn. การค้าทาสนิโกร

English-Thai: Nontri Dictionary
ivory(adj) ทำด้วยงาช้าง
ivory(n) งาช้าง,สีงาช้าง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ivoryงา (สัตว์) [TU Subject Heading]
Ivory pointเข็มงาช้าง [อุตุนิยมวิทยา]
Ivory Toweer Insularityเปรยแต่ไม่ทำ [การแพทย์]
Ivory Vertebraกระดูกสันหลังแบบงาช้าง [การแพทย์]
Ivory Whiteฝ้าจางหมดจนไม่เหลือแม้เงา [การแพทย์]
Ivory, Artificialงาเทียม [การแพทย์]
Ivory-Likeขาวทึบแบบลักษณะคล้ายงาช้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Very ivory tower, very reductive.ยิ่งอยู่สูงก็ยิ่งไม่มีใครอยากมายุ่ง Hassun (2014)
Then we wouldn't be cannon fodder for snobs like you, judging people like me from your ivory towers.แม่ไม่อยากให้ผมเป็นทหารสังเวยลูกปืน แทนพวกคุณ ที่คอยตัดสินผมบนหอคอยงาช้าง Kingsman: The Secret Service (2014)
Brooding in your ivory towerครุ่นคิดอยู่ในหอคอยงาช้างของคุณ Young & Beautiful (2013)
A 19th century gold and ivory bedside table--โต๊ะข้างเตียงงาช้างและทอง สมัยศตวรรษที่ 19 And the Hidden Stash (2012)
A 19th century ivory and gold bedside table,โต๊ะข้างเตียงงาช้างและทองสมัยศตวรรษที่ 19 And the Hidden Stash (2012)
And you wouldn't have that ivory tower to teach out of.และคุณก็จะไม่ได้รับ\ข้อมูลฝังห้ว พวกนี้เหมือนกัน A Stitch in Time (2012)
But yours will be ivory since you're the bride.แต่ของเจ้าจะงามเป็นที่สุด เพราะว่าเจ้าเป็นเจ้าสาว What Is Dead May Never Die (2012)
I spent the weekend sending your photo to ivory poachers who could make an absolute fortune selling your enormous white teeth on the black market.ฉันใช้เวลาทั้งอาทิตย์ส่งรูปเธอ ไปให้พวกชอบกินหญ้าแก่ ที่สามารถเปิดโอกาสให้เรา ขายฟันขนาดยักษ์สีขาววิ้ง ของเธอได้ในตลาดมืด Choke (2012)
If you'll excuse me, I need to go find a half-decent ivory buffer in this two-horse town.ทีนี้ผมขอตัวนะ พอดีต้องไปหา ที่ทำความสะอาดวิกผมงาช้าง ในเมืองเล็กๆนี่ Advanced Gay (2011)
Solid ivory is the only way to be assured of true follicular purity, while still identifying myself as a man of means.งาช้างคือสิ่งเดียวที่จะทำให้ มั่นใจได้ถึงความบริสุทธิ์ที่แท้จริง ขณะเดียวกันก็ยังคงตัวตนที่มั่งคั่งของฉันเอง Advanced Gay (2011)
With ivory skin and eyes of emerald green#กับผิวขาวเนียนและตาเขียวมรกต# I Kissed a Girl (2011)
I got these ivory bangles, from darkest Africa.ฉันมีกำไลงาช้าง จากแอฟฟริกา Can't See the Fae-Rest (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ivoryHe carved designs in ivory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งา[N] ivory, See also: tusk, Example: ช่างน่าสงสารช้างที่ถูกตัดงาเสียจริง, Count unit: กิ่ง, Thai definition: ฟันที่ออกจากปากช้างพลาย
งาช้าง[N] ivory, See also: tusk, Syn. งา, Example: ฟันฉันน่ะแข็งแรงสามารถแทะงาช้ากินก็ยังได้, Count unit: กิ่ง
พอน[N] ivory, See also: creamy yellow, creamed-colour, Syn. พูพอน, Example: พืชในป่าพรุมีการพัฒนาระบบรากแตกต่างไปจากระบบรากของพืชในป่าประเภทอื่นๆ เช่น พัฒนาเป็นพอน รากค้ำยัน และรากหายใจ เป็นต้น, Thai definition: รากหรือโคนต้นไม้ที่ขึ้นเป็นปีก เป็นสัน เป็นพู หรือเป็นปมที่โคนต้น ซึ่งแผ่ขยายออกไปรอบๆ เพื่อพยุงลำต้น
ทนต์[N] ivory, See also: tusk, Syn. งา, งาช้าง
นาคทนต์[N] ivory, See also: tusk, Syn. งาช้าง, Count unit: กิ่ง
ช้างงวง[N] male elephant without tusk, See also: ivoryless elephant, Syn. ช้างสีดอ, Example: ช้างเชือกนี้เป็นช้างงวง, Count unit: เชือก, Thai definition: ช้างไม่มีงา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โมกมัน [n.] (mōkman) EN: Ivory ; Darabela ; Karingi ; Lanete   
งา[n.] (ngā) EN: ivory   FR: ivoire [m]
งาสาน[n.] (ngāsān) EN: ceremonial fan used by a high-rank monk ; ivory fan   
นวล[adj.] (nūan) EN: creamy-white ; pale ; light-coloured ; clear and bright ; ivory   FR: crème (inv.) ; couleur ivoire ; blanc ivoire
สีงา[adj.] (sī ngā) EN: ivory   FR: ivoire ; couleur ivoire
ทนต์[n.] (thon) EN: ivory ; tusk   

CMU English Pronouncing Dictionary
IVORY    AY1 V ER0 IY0
IVORY    AY1 V R IY0
IVORY-COAST    AY1 V ER0 IY0 K OW1 S T
IVORY-COAST    AY1 V R IY0 K OW1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ivory    (n) ˈaɪvəriː (ai1 v @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
象牙[xiàng yá, ㄒㄧㄤˋ ㄧㄚˊ, ] ivory, #24,759 [Add to Longdo]
象牙塔[xiàng yá tǎ, ㄒㄧㄤˋ ㄧㄚˊ ㄊㄚˇ, ] ivory tower, #44,757 [Add to Longdo]
象牙海岸[xiàng yá hǎi àn, ㄒㄧㄤˋ ㄧㄚˊ ㄏㄞˇ ㄢˋ, ] Ivory Coast, #111,523 [Add to Longdo]
觿[xī, ㄒㄧ, 觿] ivory bodkin for undoing knots, #474,751 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elfenbeinmöwe {f} [ornith.]Ivory Gull (Pagophila eburnea) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイボリー(P);アイボリ[, aibori-(P); aibori] (n) ivory; (P) [Add to Longdo]
アイボリーブラック[, aibori-burakku] (n) ivory black [Add to Longdo]
アイボリーホワイト[, aibori-howaito] (n) ivory-white [Add to Longdo]
アイボリー板紙[アイボリーいたがみ, aibori-itagami] (n) ivory paper [Add to Longdo]
コートジボワール;コートジボアール[, ko-tojibowa-ru ; ko-tojiboa-ru] (n) (See 象牙海岸) (Republic of) Ivory Coast; Côte d'Ivoire [Add to Longdo]
牙纛[がとう, gatou] (n) flagstaff decorated with ivory carried by the emperor or a general [Add to Longdo]
灰貝[はいがい, haigai] (n) ivory shell; cockle [Add to Longdo]
[ばい;バイ, bai ; bai] (n) (1) (uk) Japanese babylon (species of shelled mollusk, Babylonia japonica); Japanese ivory shell; (2) (abbr) (See 貝独楽) spinning top (traditionally made from a Japanese babylon shell) [Add to Longdo]
掛絡;掛落;掛羅[から, kara] (n) (1) (arch) (See 袈裟) Zen monk's waistcoat (a short, informal kasaya); (2) ring (usu. made of ivory) attached to this waistcoat; (3) (See 根付け) netsuke; item attached to a netsuke [Add to Longdo]
象牙[ぞうげ, zouge] (n) ivory; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ivory \I"vo*ry\ ([imac]"v[-o]*r[y^]), n.; pl. {Ivories}. [OE.
   ivori, F. ivoire, fr. L. eboreus made of ivory, fr. ebur,
   eboris, ivory, cf. Skr. ibha elephant. Cf. {Eburnean}.]
   [1913 Webster]
   1. The hard, white, opaque, fine-grained substance
    constituting the tusks of the elephant. It is a variety of
    dentine, characterized by the minuteness and close
    arrangement of the tubes, as also by their double flexure.
    It is used in manufacturing articles of ornament or
    utility.
    [1913 Webster]
 
   Note: Ivory is the name commercially given not only to the
      substance constituting the tusks of the elephant, but
      also to that of the tusks of the hippopotamus and
      walrus, the hornlike tusk of the narwhal, etc.
      [1913 Webster]
 
   2. The tusks themselves of the elephant, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. Any carving executed in ivory. --Mollett.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. Teeth; as, to show one's ivories. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   {Ivory black}. See under {Black}, n.
 
   {Ivory gull} (Zool.), a white Arctic gull ({Larus eburneus}).
    
 
   {Ivory nut} (Bot.), the nut of a species of palm, the
    {Phytephas macroarpa}, often as large as a hen's egg. When
    young the seed contains a fluid, which gradually hardness
    into a whitish, close-grained, albuminous substance,
    resembling the finest ivory in texture and color, whence
    it is called {vegetable ivory}. It is wrought into various
    articles, as buttons, chessmen, etc. The palm is found in
    New Grenada. A smaller kind is the fruit of the {Phytephas
    microarpa}. The nuts are known in commerce as Corosso
    nuts.
 
   {Ivory palm} (Bot.), the palm tree which produces ivory nuts.
    
 
   {Ivory shell} (Zool.), any species of {Eburna}, a genus of
    marine gastropod shells, having a smooth surface, usually
    white with red or brown spots.
 
   {Vegetable ivory}, the meat of the ivory nut. See {Ivory nut}
    (above).
    [1913 Webster] ivorybill

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ivory
   n 1: a hard smooth ivory colored dentine that makes up most of
      the tusks of elephants and walruses [syn: {ivory}, {tusk}]
   2: a shade of white the color of bleached bones [syn: {bone},
     {ivory}, {pearl}, {off-white}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top