ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

irritably

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irritably-, *irritably*, irritab
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
irritably[yaang kon kee ngoode-ngid] (adv ) อย่างคนขึ้หงุดหงิด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
irritablyHe thought irritably.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irritably (a) ˈɪrɪtəbliː (i1 r i t @ b l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリカリ;かりかり[, karikari ; karikari] (adj-na,adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) (See こりこり・1) crisp (e.g. potato chip, fried fish, etc.); crunchy; (adv-to,adv,vs) (2) (on-mim) grumpily; touchily; edgily; irritably [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irritably \Ir"ri*ta*bly\, adv.
   In an irritable manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irritably
   adv 1: in a petulant manner; "he said testily; `Go away!'" [syn:
       {testily}, {irritably}, {petulantly}, {pettishly}]
   2: in an irritable manner; "she had become irritably exact"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top