ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

irregularity

IH2 R EH2 G Y AH0 L EH1 R AH0 T IY0   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irregularity-, *irregularity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irregularity[N] การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปกติ, Syn. disorganization, desultoriness
irregularity[N] ความผิดปกติ, Syn. abnormality, peculiarity, Ant. regularity
irregularity[N] ความไม่เรียบ, See also: ความขรุขระ, Syn. unevenness, bumpiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
occasional irregularityความผิดปกติเป็นครั้งคราวหมายถึง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยหาสาเหตุของความผิดพลาดนั้น ไม่ได้ เช่น โปรแกรมที่กำลังวิ่งอยู่ดี ๆ ก็เกิดมีลูกระเบิดขึ้น (เฉพาะเครื่องแมคอินทอช) หรือค้าง (hang) เท่ากับบอกให้รู้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว และเราจะไม่สามารถทำความผิดปกตินั้น ให้เกิดซ้ำได้อีก (เพราะไม่ทราบว่าเกิดได้อย่างไร)

English-Thai: Nontri Dictionary
irregularity(n) ความผิดปกติ,ความไม่สม่ำเสมอ,ความไม่แน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
irregularityความไม่ถูกต้อง (ตามระเบียบแบบแผน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irregularityความไม่สม่ำเสมอ ขรุขระ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then he's created an irregularity.เขาทำบางอย่างที่ไม่เหมือมเดิม August (2009)
I noticed some-- some irregularity in my brain--ฉันสังเกตเห็นความผิดปกติในสมองของฉัน The Ties That Blind (2012)
Yes, Mr. Bosch, but you can admit that irregularity has worked very well for me in the past.ค่ะ คุณบอช แต่คุณต้องยอมรับว่า เรื่องผิดปกติเหมาะกับฉันมาก Judgment Day (2012)
It's an anomaly -- an irregularity.มันไม่ปกติ ไม่ปกติอย่างแรง 0-8-4 (2013)
Sir, we've picked up a slight irregularity in the magnetic containment field.ท่านครับตรวจพบความผิดปกติเล็กน้อย ในสนามเก็บคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Big Hero 6 (2014)
Nelson found some kind of irregularity with the network.เนลสันเจอความผิดปกติบางอย่าง ที่เกิดขึ้นบนเครือข่าย Athens (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
irregularityHe is the last man to commit an irregularity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาการท้องผูก[N] constipation, See also: irregularity, Syn. ท้องผูก, Example: วัณโรคที่ลำไส้อาจทำให้มีอาการท้องผูกสลับท้องเดิน และอาจคลำพบก้อนในท้อง

CMU English Pronouncing Dictionary
IRREGULARITY    IH2 R EH2 G Y AH0 L EH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irregularity    (n) ˈɪrˌɛgjulˈærɪtiː (i1 r e2 g y u l a1 r i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regelwidrigkeit {f}; Unregelmäßigkeit {f} | Regelwidrigkeiten {pl}irregularity | irregularities [Add to Longdo]
Unregelmäßigkeit {f} | Unregelmäßigkeiten {pl}irregularity | irregularities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
色斑[いろむら, iromura] (n) color spotting; color irregularity; color spots [Add to Longdo]
生理不順[せいりふじゅん, seirifujun] (n) menstrual irregularity [Add to Longdo]
反則[はんそく, hansoku] (n,vs) foul play (sport); transgression; default; balk; irregularity; (P) [Add to Longdo]
[むら, mura] (adj-na,n) (uk) unevenness; inconsistency; erraticness; irregularity; (P) [Add to Longdo]
不規則[ふきそく, fukisoku] (adj-na,n) irregularity; unsteadiness; disorderly; (P) [Add to Longdo]
不始末(P);不仕末(iK)[ふしまつ, fushimatsu] (n,adj-na) (1) omission; failure; incompleteness; (2) irregularity; mismanagement; misconduct; malpractice; carelessness; wastefulness; extravagance; (P) [Add to Longdo]
不次[ふじ, fuji] (adj-na,n) irregularity [Add to Longdo]
不純[ふじゅん, fujun] (adj-na,n) impurity; adulteration; dishonesty; irregularity; (P) [Add to Longdo]
不順[ふじゅん, fujun] (adj-na,n) irregularity; unseasonableness; (P) [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irregularity \Ir*reg`u*lar"i*ty\, n.; pl. {Irregularities}. [Cf.
   F. irr['e]gularit['e].]
   The state or quality of being irregular; that which is
   irregular.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irregularity
   n 1: behavior that breaches the rule or etiquette or custom or
      morality [syn: {abnormality}, {irregularity}]
   2: not characterized by a fixed principle or rate; at irregular
     intervals [syn: {irregularity}, {unregularity}] [ant:
     {regularity}]
   3: an irregular asymmetry in shape; an irregular spatial pattern
     [syn: {irregularity}, {geometrical irregularity}]
   4: irregular and infrequent or difficult evacuation of the
     bowels; can be a symptom of intestinal obstruction or
     diverticulitis [syn: {constipation}, {irregularity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top