Search result for

irradia

(43 entries)
(0.0291 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irradia-, *irradia*
Possible hiragana form: いっらぢあ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irradiate[VT] ฉายรังสี (เพื่อถนอมอาหาร)
irradiate[VI] เปล่งแสง, See also: ส่องแสง, Syn. shine
irradiate[ADJ] สว่างไสว, See also: สว่าง, Syn. bright
irradiation[N] การฉายรังสี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
irradiation(อิเรดิเอ'เชิน) n. การฉายรังสี,การส่องสว่าง,ปริมาณรังสีที่กระทบต่อหน่วยพื้นที่, Syn. irradiating,beam

English-Thai: Nontri Dictionary
irradiate(vi) ฉายแสง,ฉายรังสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
irradianceความรับอาบรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
irradiateฉายรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
irradiationการฉายรังสี, การอาบรังสี [มีความหมายเหมือนกับ radiation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
irradiation๑. การอาบรังสี๒. การฉายรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irradiance - Flux of radiation per unit areaความเข้มของปริมาณ รังสี หรือปริมาณการแผ่รังสีต่อหนึ่งหน่วยเนื้อที่ (ที่จุดหนึ่งจุดใดบนผิวพื้น) [อุตุนิยมวิทยา]
Irradiatedการฉายแสง, นำไปผ่านรังสี [การแพทย์]
Irradiated foodอาหารฉายรังสี, อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสม ซึ่งไม่ก่อให้เกิดสารกัมมันตรังสี หรือมีรังสีตกค้างแต่ประการใด จึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค อาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อการพาณิชย์ภายในประเทศจะต้องมีฉลากแสดงข้อความ และเครื่องหมายว่าผ่านการฉายรังสีแล้ว พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของการฉายรังสี ชื่อ ที่ตั้ง ของผู้ผลิต และผู้ฉายรังสี วัน เดือน ปี ที่ฉายรังสี
[นิวเคลียร์]
irradiated foodอาหารฉายรังสี, คือ อาหารที่ผ่านกระบวนการฉายรังสีด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสม ซึ่งไม่ก่อให้เกิดสารกัมมันตรังสี หรือมีรังสีตกค้างแต่ประการใดจึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค อาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อการพาณิชย์ภายในประเทศ จะต้องมีฉลากแสดงข้อความ และเครื่องหมายว่าผ่านการฉายรังสีแล้ว พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของการฉายรังสี ชื่อ ที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้ฉายรังสีและวันเดือนปีที่ฉายรังสี [พลังงาน]
Irradiationการฉายรังสี [TU Subject Heading]
Irradiationการแผ่ความเข้มของ ปริมาณรังสี (ที่จุดใดจุดหนึ่งบนผิวพื้น) [อุตุนิยมวิทยา]
irradiationการอาบรังสี, การนำวัสดุไปอาบรังสีบางชนิด  เช่น รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา เป็นต้น ตัวอย่างการนำอาหารไปอาบรังสีแกมมา เพื่อเก็บรักษาคุณภาถของอาหารให้อยู่ได้เป็นเวลานาน ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Irradiationกัมตภาพรังสี, การรักษาด้วยรังสี, การฉายแสงรักษา, การฉายรังสี, ได้รับสารรังสี, การฉายแสง [การแพทย์]
Irradiation Alone, Radicalฉายรังสีเพียงอย่างเดียว [การแพทย์]
Irradiation Effectsผลของรังสีที่ปล่อยออกมา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But she'll never survive total body irradiation...เอาละเข้าใจแล้ว แต่เธออาจไม่รอด ร่างกายเธอรับรังสีไม่ได้ Lucky Thirteen (2008)
Lightly irradiated bills.แบงค์อาบรังสี The Dark Knight (2008)
In case of a breach, they release irradiated steam.คุณมองผมเหมือนผมเป็นคนบ้า Edge of Darkness (2010)
My daughter was irradiated.(เสียงร้อง) Edge of Darkness (2010)
The irradiationรับกัมมันตรังสีนั่นรึ Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
Harrison Ford is irradiating our testicles with microwave satellite transmissions!ด้วยดาวเทียมสื่อสารไมโครเวฟ! ดังนั้นบางทีเราอาจติดอยู่ในวังวน Paradigms of Human Memory (2011)
You drop these rods, you could irradiate this entire airfield.มันปล่อยรังสีทั้งสนามบินได้นะ A Message Back (2011)
It's definitely an irradiated fluid of some sort.ดูก็รู้ว่ามันเป็นราสีอะไรสักอย่าง Underworld (2003)
Blood panels show no irradiation.เลือดก็ไม่ผิดปรกติ. Fantastic Four (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาหารฉายรังสี[N] irradiated food, Example: ผู้บริโภคมั่นใจว่าอาหารฉายรังสีนั้นปราศจากเชื้อจุลินทรีย์และแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วย, Thai definition: อาหารที่ผ่านกระบวนการฉายรังสีด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสมซึ่งไม่ก่อให้เกิดสารกัมมันตรังสีหรือมีรังสตกค้างแต่ประการใด จึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารฉายรังสี[n. exp.] (āhān chāi rangsī) EN: irradiated food   
ฉายแสง[v. exp.] (chāi saēng) EN: treat with radiation ; give a radiation treatment   FR: traiter par irradiation

CMU English Pronouncing Dictionary
IRRADIATE    IH0 R EY1 D IY0 EY2 T
IRRADIATED    IH0 R EY1 D IY0 EY2 T AH0 D
IRRADIATION    IH0 R EY2 D IY0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irradiate    (v) (i1 r ei1 d i ei t)
irradiated    (v) (i1 r ei1 d i ei t i d)
irradiates    (v) (i1 r ei1 d i ei t s)
irradiating    (v) (i1 r ei1 d i ei t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イラジエーション[, irajie-shon] (n) irradiation [Add to Longdo]
照射法[しょうしゃほう, shoushahou] (n) irradiation [Add to Longdo]
照射野[しょうしゃや, shoushaya] (n) irradiation field (of X-rays) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辐照[fú zhào, ㄈㄨˊ ㄓㄠˋ, / ] irradiation, #38,999 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top