Search result for

iodas

(68 entries)
(0.0405 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iodas-, *iodas*, ioda
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา iodas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *iodas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
biodata[N] ข้อมูลเกี่ยวกับคนหรือสิ่งที่ทำในชีวิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artiodactyl(อาร์ทีโอแดค'ทิล) adj. มีนิ้วมือ (เท้า) เป็นเลขคู่. -n. สัตว์มีกีบจำพวก Artiodactyla เช่นหมู่ อูฐ แพะ แกะ วัว ควาย. -artiodactylous adj. (hoofed)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
biodataข้อมูลชีวประวัติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calcium Iodateแคลเซียมไอโอเดท,แคลเซียมไอโอเดท,คัลเซียมไอโอเดท [การแพทย์]
Iodatesไอโอเดต, ไอโอเดท [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Amiodarone then.- ถ้างั้นให้ยาแอมมิโอดาโรน Black Swan (2009)
"med kit in desk. The pill was amiodarone.ยาอยู่ในโต๊ะ เอเมียโดรน Chuck Versus Operation Awesome (2010)
Amiodarone.เอเมียโดรน Chuck Versus Operation Awesome (2010)
Amiodarone stops your heart,เอเมียโดรนทำให้หัวใจหยุดเต้น Chuck Versus Operation Awesome (2010)
DOCTOR: 150 milligrams, Amiodarone.นั่นใช่หงส์หรือเปล่า? A Moveable Beast (2014)
I have entered the entire biodata and also attached a photo of Jasmeet.ผมจะใส่ข้อมูลและแปะรูปของจีสมีทลงไป Namastey London (2007)
Do they recommend lido or amiodarone?he's barely got a pulse. Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
I'm afraid Mr. Knight's been injured.Seine Biodaten verschlechtern sich. Knight of the Phoenix: Part 1 (1982)
And the biodata implant?Und das Implantat mit den Biodaten? Goliath Returns (1984)
Much like the IV apparatus introduces medicine drop by drop into the bloodstream, the biodata unit is slowly programming the patient's brain with every detail of the subject's life and personality.Sowie die Medikamente intravenös ins Blut abgegeben werden, programmieren die Biodaten langsam das Gehirn des Patienten mit allen Details aus dem Leben und der Persönlichkeit der Versuchsperson. Goliath Returns (1984)
There, ladies and gentlemen, on the other side of the lake, we have the famous Villa Diodati, where Lord Byron, the greatest living English poet, resides in exile.Meine Damen und Herren, dort auf der anderen Seite des Sees befindet sich die berühmte Villa Diodati, wo Lord Byron, der größte lebende englische Dichter, im Exil lebt. Gothic (1986)
Youl'll get ulsed to oulr lnights at Diodati.Sie gewöhnen sich an unsere Nächte in Diodati. Gothic (1986)
Eight years after the lnight at Diodati, olnly Claire and Mary remailned alive.Acht Jahre nach der Nacht in Diodati waren nur noch Claire und Mary am Leben. Gothic (1986)
I've been assigned to help you sort through our bio-data.Ich soll Ihnen helfen, unsere Biodaten durchzusehen. Equinox: Part I (1999)
Computer, access Vulcan audio file, selection 56-Alpha.Computer, auf vulkanische Audiodatei zugreifen. 56 Alpha auswählen. Riddles (1999)
My bio-data indicates the armband put a virus into their systems.Den Biodaten zufolge wurde über das Armband ein Virus übertragen. Upgrades (2000)
And then - goosh. Retro's vitals spike like he's been shot.Retros Biodaten zeigen, dass er getroffen wurde. First Person Shooter (2000)
It measures the player's vital signs from heart rate to extant body chemistry, then sends that information back to the computer.Er misst die Biodaten der Spieler, von Herzfrequenz bis Körperchemie, und sendet sie an den Computer zurück. First Person Shooter (2000)
- Those are his vitals.- Das sind seine Biodaten. First Person Shooter (2000)
- Mulder's vitals are wiggy.- Mulders Biodaten spinnen. First Person Shooter (2000)
Pornographic photographs, illegally obtained audio files, names, dates.Sie hatte pornographische Fotos, Audiodateien, Namen, Daten. Trust Me (2002)
Try to isolate their bio-signs.Versuchen Sie, ihre Biodaten zu orten. The Communicator (2002)
The monitors in Agent Comer's room, they recorded his condition, moment by moment, showing that his vital signs did improve just before his equipment was unplugged.Die Monitore in Agent Comers Zimmer nahmen seinen Zustand auf. Seine Biodaten verbesserten sich, kurz bevor die Geräte abgenommen wurden. Providence (2002)
Girls #07, SHIODA Sanae-sanMädchen Nr. 7, Sanae ShiodaBattle Royale II (2003)
Can you access a complete audio file?Können Sie die Audiodatei finden? Day 2: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (2003)
I just heard you ordered two its onto a retrieval project.Sie haben zwei IT-Leute auf eine Audiodatei angesetzt? Day 2: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (2003)
It contains an audio file that we expect will prove the Cyprus audio was forged.Er enthält eine Audiodatei, die beweist, dass die Zypernaufnahme gefälscht war. Day 2: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (2003)
- Do you have the audio file?- Haben Sie die Audiodatei? Day 2: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (2003)
Did you find the audio file?Haben Sie die Audiodatei? Day 2: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (2003)
- You got the audio file? - No.Haben Sie die Audiodatei? Day 2: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (2003)
What do you mean? Are you saying there's no audio file on that chip?Soll das heißen, es ist keine Audiodatei auf dem Chip? Day 2: 4:00 a.m.-5:00 a.m. (2003)
- Have you got the audio file? - No.Haben Sie die Audiodatei? Day 2: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2003)
Are you saying there's no audio file on that chip?Soll das heißen, es ist keine Audiodatei auf dem Chip? Day 2: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2003)
He kept all the audio files in a main file.Die Audiodateien sind in der Hauptdatei. Day 2: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (2003)
Michelle, can you filter the audio files by time and date?Können Sie die Audiodateien nach Uhrzeit und Datum filtern? Day 2: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (2003)
Find an audio file that was recorded late last night or early this morning, around midnight.Suchen Sie eine Audiodatei, die gestern etwa um Mitternacht erstellt wurde. Day 2: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (2003)
Isopropyl methylphosphonofluoridate.Isopropen-Methylphosponofluriodat. Sub Rosa (2003)
I'll play you an audio file, one of three that we got from your father earlier today.Das ist eine Audiodatei, eine von dreien, die wir heute von lhrem Vater bekommen haben. Day 3: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2004)
Can you scan for his bio-sign?Können Sie seine Biodaten scannen? Borderland (2004)
We've isolated the Vulcan's bio-signature.Wir haben die Biodaten des Vulkaniers isoliert. Kir'Shara (2004)
Internal sensors, scan for his bio-signs.Scannen Sie nach seinen Biodaten. Kir'Shara (2004)
Honorable Emperor, we are arriving at Ushioda Village.Hoher Himmelsherr, wir erreichen das Dorf UshiodaThe Lies (2004)
No bio-signs.Keine Biodaten. Affliction (2005)
Can you pick up bio-signs?Können Sie Biodaten erkennen? United (2005)
-We have bio-signs.- Wir haben Biodaten. United (2005)
Laverne, bolus with amiodarone.Laverne, ein Bolus mit Amiodaron. My Ocardial Infarction (2005)
300 Amiodaron, please.Bitte 300 Amiodaron. Losing the Light (2006)
150 mg of amiodaraone.150 mg Amiodaron. Mayham (2006)
Hang an amiodaraone drip and send off a set of electrolytes now.Er muss an einen Amiodaron-Tropf. Und er braucht Elektrolyte. Mayham (2006)
Amiodarone.(HUSTET) Amiodaron. Parenthood (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
DIODATI    D IY0 OW0 D AA1 T IY0
DIODATO    D IY0 OW0 D AA1 T OW0
BIMIODAL    B AY0 M OW1 D AH0 L
ARTIODACTYL    AA2 R T IY0 OW0 D AE1 K T AH0 L
ARTIODACTYLS    AA2 R T IY0 OW0 D AE1 K T AH0 L Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイオダイン[, aiodain] (n) iodine [Add to Longdo]
塩出し[しおだし, shiodashi] (n,vs) desalinating with water [Add to Longdo]
塩断ち[しおだち, shiodachi] (n,vs) abstinence from salt (for vow or spiritual reasons) [Add to Longdo]
偶蹄類[ぐうているい, guuteirui] (n) artiodactyls [Add to Longdo]
潮溜まり;潮溜り[しおだまり, shiodamari] (n) tide pool; rocky place where sea water remains after the tide draws out [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶蹄目[ǒu tí mù, ㄡˇ ㄊㄧˊ ㄇㄨˋ, ] Artiodactyla (even-toed ungulates, such as pigs, cows, giraffes etc) [Add to Longdo]
偶蹄类[ǒu tí lèi, ㄡˇ ㄊㄧˊ ㄌㄟˋ, / ] Artiodactyla (even-toed ungulates, such as pigs, cows, giraffes etc) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top