ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

introspect

IH1 N T R AH0 S P EH2 K T   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -introspect-, *introspect*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
introspective (adj ) เหม่อลอย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
introspect[VI] พิจารณาความรู้สึกข้างในตัวเอง, See also: ใคร่ครวญ
introspect[VT] สำรวจจิตใจหรือความรู้สึกของตัวเอง
introspection[N] การทบทวนความคิดหรือความรู้สึกของตัวเอง, Syn. self-examination, soul-searching

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
introspect(อินทระสเพคทฺ') vt.,vi.ใคร่ครวญ,บททวนความคิดของตน,หวนคิด,พินิจพิจารณาตัวเอง, See also: introspective adj. introspectively adv. introspectiveness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
introspect(vi) พิจารณา,ใคร่ครวญ,คิดหน้าคิดหลัง,หวนคิด
introspection(n) การพิจารณา,การใคร่ครวญ,การทบทวน,การครุ่นคิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
introspectionอันตรวินิจ, การพินิจภายใน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Introspectionวิธีพินิจภายใน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
introspective (adj ) คิดลึก, คิดอย่างลึกซึ้ง, คิดภายในใจ, ภายใน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใคร่ครวญ[V] introspect, See also: ponder, reflect, cogitate, deliberate, ruminate, Syn. ตริตรอง, พิจารณา, คิดทบทวน, ไตร่ตรอง, Example: เราต้องพิจารณาใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใคร่ครวญ[v.] (khraikhrūan) EN: introspect ; ponder ; reflect ; cogitate ; deliberate ; ruminate ; consider fully ; think ove   FR: peser ; considérer ; cogiter (fam.) ; ruminer (fig.)

CMU English Pronouncing Dictionary
INTROSPECT IH1 N T R AH0 S P EH2 K T
INTROSPECTION IH2 N T R AH0 S P EH1 K SH AH0 N
INTROSPECTION IH2 N T R OW0 S P EH1 K SH AH0 N
INTROSPECTIVE IH2 N T R AH0 S P EH1 K T IH0 V
INTROSPECTIVE IH2 N T R OW0 S P EH1 K T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
introspect (v) ˌɪntrəspˈɛkt (i2 n t r @ s p e1 k t)
introspects (v) ˌɪntrəspˈɛkts (i2 n t r @ s p e1 k t s)
introspected (v) ˌɪntrəspˈɛktɪd (i2 n t r @ s p e1 k t i d)
introspecting (v) ˌɪntrəspˈɛktɪŋ (i2 n t r @ s p e1 k t i ng)
introspection (n) ˌɪntrəspˈɛkʃən (i2 n t r @ s p e1 k sh @ n)
introspective (j) ˌɪntrəspˈɛktɪv (i2 n t r @ s p e1 k t i v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xǐng, ㄒㄧㄥˇ, ] introspection; to examine oneself critically; awareness; to visit (an elderly relative), #305 [Add to Longdo]
反躬自问[fǎn gōng zì wèn, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄗˋ ㄨㄣˋ, / ] introspection; to ask oneself, #155,444 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
観心[かんじん, kanjin] (n) {Buddh} introspection [Add to Longdo]
内観[ないかん, naikan] (n,vs) introspection [Add to Longdo]
内省[ないせい, naisei] (n,vs) introspection; reflection on one's self; (P) [Add to Longdo]
反省[はんせい, hansei] (n,vs) reflection; reconsideration; introspection; meditation; contemplation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Introspect \In`tro*spect"\, v. t. [L. introspectus, p. p.
   introspicere to look into; intro within + specere to look.
   See {Spy}.]
   To look into or within; to view the inside of. --Bailey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 introspect
   v 1: reflect on one's own thoughts and feelings

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top