Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
Search result for

interest,

   
Languages
Language




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interest,-, *interest,*
Some results are hidden.
configure
Language




อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interest, conflict ofผลประโยชน์ขัดกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interest, publicสาธารณประโยชน์, ประโยชน์สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interest, Convergence ofเหความสนใจ [การแพทย์]
Interest, Externalization ofการหักเหความสนใจไปสู่ภายนอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It has psychological interest, Minister, in so far as the writer sounds...มันมีความสนใจทางด้านจิตใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในเพื่อให้ห่างไกลเป็นนักเขียนเสียง ... The Russia House (1990)
As a matter of interest, what were you thinking? -Which memory did you choose?เธอเลือกความทรงจำอะไร Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
I appreciate your interest, but leave me alone.ขอบคุณที่ให้คำแนะนำนะแต่ปล่อยชั้นคิดคนเดียวเถอะ 50 First Dates (2004)
I know you have no interest, besides the fact... that Phillip and Robert don't even need us.ฉันก็รู้ว่านายไม่สนใจ แล้วที่สำคัญ ฟิลลิปกับโรเบิร์ตก็ไม่ได้ต้องการเรา พวกนั้นแค่ต้องใช้เครื่องมือเฉยๆ Primer (2004)
General interest, tape number 231ทั่วไป เทปหมายเลข 231 White Noise (2005)
That means interest, right?งั้นก็เสียดอกสินะ The Pursuit of Happyness (2006)
Due to the overwhelming interest, he has opened his barn to the public allowing them to view the rocket themselves only hoping to alleviate some of this congestion.ด้วยความสนใจที่มีมากมาย เขาได้เปิดยุ้งฉางให้สาธารณชน... ...ได้เข้าชมจรวดด้วยตัวของพวกเขาเอง... ...ด้วยหวังว่าจะบรรเทา ความอยากเห็นนี้ได้ The Astronaut Farmer (2006)
What's your interest, Jock?นายสนใจอะไร จ๊อค The Water Horse (2007)
Interest, weekly.แบ่งกำไร ทุกอาทิตย์ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
So what is it that makes some choose selflessness, the need to devote oneself to something greater, while others know only self interest, isolating themselves in a world of their own making?สิ่งนั้นคือ สิ่งที่ทำให้คนบางคน เลือกการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ความต้องการที่จะอุทิศตัวเองเพื่อบางสิ่งที่ดีขึ้น ขณะที่บางคน รู้แต่เรื่องที่ตัวเองสนใจ Chapter Thirteen 'Dual' (2008)
Already there's been some serious interest, you know?แล้วก็มีคนชอบจริงๆจังๆด้วยนะครับ คุณรู้ไหม New York, I Love You (2008)
Meanwhile, RIPLEY has labeled Mrs. Farmer's son as a person of interest, and we're tagging him to see where he leads.ขณะที่ ริปลี่ขึ้นชื่อ ลูกชายของคุณนายฟามเมอร์ เป็นบุคคลที่ต้องจับตามอง และเรากำลังติดตามว่า เขาจะพาเราไปไหน WarGames: The Dead Code (2008)

Japanese-English: EDICT Dictionary
付く[づく, duku] (v5k, vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf, v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.) #7,839 [Add to Longdo]
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k, vi, vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k, vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P) #8,582 [Add to Longdo]
温度差[おんどさ, ondosa] (n) (1) difference in temperature; (2) difference in degrees of enthusiasm, interest, commitment, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interest \In"ter*est\, v. t. [imp. & p. p. {Interested}; p. pr.
   & vb. n. {Interesting}.] [From interess'd, p. p. of the older
   form interess, fr. F. int['e]resser, L. interesse. See
   {Interest}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To engage the attention of; to awaken interest in; to
    excite emotion or passion in, in behalf of a person or
    thing; as, the subject did not interest him; to interest
    one in charitable work.
    [1913 Webster]
 
       To love our native country . . . to be interested in
       its concerns is natural to all men.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       A goddess who used to interest herself in marriages.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To be concerned with or engaged in; to affect; to concern;
    to excite; -- often used impersonally. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Or rather, gracious sir,
       Create me to this glory, since my cause
       Doth interest this fair quarrel.   --Ford.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause or permit to share. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The mystical communion of all faithful men is such
       as maketh every one to be interested in those
       precious blessings which any one of them receiveth
       at God's hands.            --Hooker.
 
   Syn: To concern; excite; attract; entertain; engage; occupy;
     hold.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interest \In"ter*est\, n. [OF. interest, F. int['e]r[^e]t, fr.
   L. interest it interests, is of interest, fr. interesse to be
   between, to be difference, to be importance; inter between +
   esse to be; cf. LL. interesse usury. See {Essence}.]
   [1913 Webster]
   1. Excitement of feeling, whether pleasant or painful,
    accompanying special attention to some object; concern; a
    desire to learn more about a topic or engage often in an
    activity.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Note: Interest expresses mental excitement of various kinds
      and degrees. It may be intellectual, or sympathetic and
      emotional, or merely personal; as, an interest in
      philosophical research; an interest in human suffering;
      the interest which an avaricious man takes in money
      getting.
      [1913 Webster]
 
         So much interest have I in thy sorrow. --Shak.
      [1913 Webster]
 
   2. (Finance, Commerce) Participation in advantage, profit,
    and responsibility; share; portion; part; as, an interest
    in a brewery; he has parted with his interest in the
    stocks.
    [1913 Webster]
 
   3. Advantage, personal or general; good, regarded as a
    selfish benefit; profit; benefit.
    [1913 Webster]
 
       Divisions hinder the common interest and public
       good.                 --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
       When interest calls of all her sneaking train.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. (Finance) A fee paid for the use of money; a fee paid for
    a loan; -- usually reckoned as a percentage; as, interest
    at five per cent per annum on ten thousand dollars.
    [1913 Webster]
 
       They have told their money, and let out
       Their coin upon large interest.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Any excess of advantage over and above an exact equivalent
    for what is given or rendered.
    [1913 Webster]
 
       You shall have your desires with interest. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. The persons interested in any particular business or
    measure, taken collectively; as, the iron interest; the
    cotton interest.
    [1913 Webster]
 
   {Compound interest}, interest, not only on the original
    principal, but also on unpaid interest from the time it
    fell due.
 
   {Simple interest}, interest on the principal sum without
    interest on overdue interest.
    [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 interest /intərɛst/
  1. interest
  2. interest

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?



Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top