ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insinuation

IH2 N S IH2 N Y UW0 EY1 SH AH0 N   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insinuation-, *insinuation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insinuation(อินซินนิวเอ'เชิน) n. การพูดเป็นนัย,การพูดเป็นเชิง,การแย้ม,การประจบประแจง, Syn. implication,allusion

English-Thai: Nontri Dictionary
insinuation(n) การลอบเข้าไป,การพูดสอดแทรก,การพูดแนะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What is the insinuation here?คุณเกรงกลัว ที่จะเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ จากเธอหรือ ? Deep Throat (1993)
Your insinuation stops here and now, you understand?หยุดพูดอะไรที่เป็นนัยนะ เข้าใจมั๊ย? I Knew You Were a Pig (2009)
- Oh, yes, I remember your insinuation quite clearly.โอ ใช่ครับ ผมจำได้ว่าการบอกเป็นนัย ของคุณค่อนข้างชัดเจน A Matter of Life and Death (2010)
Frankly, I'm deeply offended by these sort of insinuations from someone that I once considered a friend.ตรงๆเลยน่ะ ผมรู้สึกไม่พอใจ ที่มีคนมาพูดจากระแนะกระแหน จากคนที่เคยได้ชื่อว่า "เป็นเพื่อนกัน" Gone, Gone, Gone (2012)
(Will): Insinuation is such a grey area.การพูดมันคลุมเคลือ Trou Normand (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
INSINUATION IH2 N S IH2 N Y UW0 EY1 SH AH0 N
INSINUATIONS IH2 N S IH2 N Y UW0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insinuation (n) ˈɪnsˌɪnjuˈɛɪʃən (i1 n s i2 n y u ei1 sh @ n)
insinuations (n) ˈɪnsˌɪnjuˈɛɪʃənz (i1 n s i2 n y u ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Andeutung {f} | Andeutungen {pl}insinuation | insinuations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
思わせ振り[おもわせぶり, omowaseburi] (adj-na,n) suggestive behavior; suggestive behaviour; insinuations [Add to Longdo]
当て擦り;当てこすり[あてこすり, atekosuri] (n) snide remark; insinuation [Add to Longdo]
当て付け;当てつけ;当付(io)[あてつけ, atetsuke] (n) insinuation; innuendo; spiteful remark [Add to Longdo]
風喩[ふうゆ, fuuyu] (n) insinuation; hint; allegory [Add to Longdo]
諷喩[ふうゆ, fuuyu] (n,vs) hint; insinuation; allegory [Add to Longdo]
諷諫;諷諌[ふうかん, fuukan] (n) indirect remonstrance; exhortation by insinuation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insinuation \In*sin"u*a`tion\, n. [L. insinuatio: cf. F.
   insinuation.]
   [1913 Webster]
   1. The act or process of insinuating; a creeping, winding, or
    flowing in.
    [1913 Webster]
 
       By a soft insinuation mix'd
       With earth's large mass.       --Crashaw.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of gaining favor, affection, or influence, by
    gentle or artful means; -- formerly used in a good sense,
    as of friendly influence or interposition. --Sir H.
    Wotton.
    [1913 Webster]
 
       I hope through the insinuation of Lord Scarborough
       to keep them here till further orders. --Lady
                          Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. The art or power of gaining good will by a prepossessing
    manner.
    [1913 Webster]
 
       He bad a natural insinuation and address which made
       him acceptable in the best company.  --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is insinuated; a hint; a suggestion or
    intimation by distant allusion; as, slander may be
    conveyed by insinuations.
    [1913 Webster]
 
       I scorn your coarse insinuation.   --Cowper.
 
   Syn: Hint; intimation; suggestion. See {Innuendo}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insinuation
   n 1: an indirect (and usually malicious) implication [syn:
      {insinuation}, {innuendo}]
   2: the act of gaining acceptance or affection for yourself by
     persuasive and subtle blandishments; "she refused to use
     insinuation in order to gain favor" [syn: {ingratiation},
     {insinuation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top