ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inhumanity

IH2 N HH Y UW0 M AE1 N AH0 T IY0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inhumanity-, *inhumanity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inhumanity[N] ความป่าเถื่อน, See also: การไร้มนุษยธรรม, ความโหดร้าย, Syn. barbarism, brutality, cruelty, Ant. humaneness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inhumanity(อินฮิวแมน'นิที) n. การขาดมนุษยธรรม,การขาดความกรุณาปรานี,การกระทำที่ผิดมนุษย์, Syn. cruelty

English-Thai: Nontri Dictionary
inhumanity(n) ความทารุณ,ความโหดเหี้ยม,ความไร้มนุษยธรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No art student's portfolio would be complete without the obligatory squares and circles colliding, or what I like to call man's inhumanity to art.ไม่มีนักเรียนคนไหนเคยทำงานเสร็จเรียบร้อย โดยใช้รูปสี่เหลี่ยมพื้นๆขัดแย้งกับวงกลมได้ดีขนาดนี้มาก่อน หรือฉันจะเรียกว่ามันเป็นศิลปะที่ไร้ซึ่งอารยธรรมดี Suspicion Song (2011)
Man's inhumanity to man.คนชั่วที่ไม่น่าเป็นคนได้เลย Virtual Reality Bites (2015)
Man's inhumanity to man proves that the very nature of mankind is defective.ความป่าเถื่อนของคนได้พิสูจน์แล้วว่า ธรรมชาติมนุษย์นั้นมันบกพร่อง Urge (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไร้มนุษยธรรม [n. exp.] (khwām rai manutsayatham) EN: inhumanity   FR: inhumanité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INHUMANITY IH2 N HH Y UW0 M AE1 N AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inhumanity (n) ˌɪnhjuːmˈænɪtiː (i2 n h y uu m a1 n i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
残虐非道[ざんぎゃくひどう, zangyakuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity [Add to Longdo]
残虐無道[ざんぎゃくむどう, zangyakumudou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity [Add to Longdo]
残酷非道[ざんこくひどう, zankokuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity; abominable cruelty [Add to Longdo]
不人情[ふにんじょう, funinjou] (adj-na,n) unkindness; inhumanity; heartlessness [Add to Longdo]
不仁[ふじん, fujin] (adj-na,n) heartlessness; inhumanity [Add to Longdo]
不道[ふどう, fudou] (n) (1) (arch) (See 無道) immorality; inhumanity; (2) (See 八虐) (the crime of) barbarity (such as killing three people in one family, or dismembering a corpse) [Add to Longdo]
没義道;無義道[もぎどう;ぼつぎどう(没義道)(ik), mogidou ; botsugidou ( botsu gi michi )(ik)] (n,adj-na) brutality; inhumanity [Add to Longdo]
貪戻[たんれい;どんれい, tanrei ; donrei] (n,adj-na) (arch) avariciousness and inhumanity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inhumanity \In`hu*man"i*ty\, n.; pl. {Inhumanities}. [L.
   inhumanitas: cf. F. inhumanit['e].]
   The quality or state of being inhuman or inhumane; cruelty;
   barbarity.
   [1913 Webster]
 
      Man's inhumanity to man
      Makes countless thousands mourn.     --Burns.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inhumanity
   n 1: the quality of lacking compassion or consideration for
      others [syn: {inhumaneness}, {inhumanity}] [ant:
      {humaneness}]
   2: an act of atrocious cruelty [syn: {atrocity}, {inhumanity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top