ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inhale

IH2 N HH EY1 L   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inhale-, *inhale*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inhale[VT] หายใจเข้า, See also: สูด, ดม, Syn. breathe in, draw in, gasp, Ant. exhale
inhale[VI] หายใจเข้า, See also: สูด, ดม, Syn. breath in, Ant. exhale
inhaler[N] เครื่องช่วยหายใจ, See also: อุปกรณ์ช่วยในการหายใจ, Syn. respirator
inhaler[N] ผู้สูด, See also: คนสูบ, คนสูบบุหรี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inhale(อินเฮล') vt. สูดเข้าปอด,หายใจเข้า. vi. สูด,สูบ., See also: inhalation n., Syn. gasp
inhaler(อินเฮ'เลอะ) n. เครื่องมือสูบอากาศหรือยาเข้าปอด,เครื่องช่วยหายใจ,ผู้สูด,ผู้สูบ

English-Thai: Nontri Dictionary
inhale(vi) หายใจเข้า,อัด,ดูด,สูด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inhaleสูดหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inhalers, Metered Doseเครื่องพ่นละอองยาสำเร็จรูป [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
inhale[อิน-เฮล] (vt ) สูดลมหายใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Inhale this, but do not touch.ดมมันสิ แต่อย่าแตะต้องมันนะ The Princess Bride (1987)
[ Inhales ] Herr Direktor, don't let things fall apart. I've worked too hard.อย่าปล่อยให้งานของผมสูญเปล่าล่ะ Schindler's List (1993)
- Take a deep breath. Inhale. - Time's up.หมดเวลาแล้ว ตาฉัน Léon: The Professional (1994)
[ Inhales ] Just over three years.[สูด] เพียงกว่าสามปี Pulp Fiction (1994)
- [ Inhales ] But you have to promise not to be offended.- [สูด] แต่คุณต้องสัญญาว่าจะไม่โกรธเคือง Pulp Fiction (1994)
You inhale her... you taste her... you see your unborn children in her eyes... and you know that your heart has at last found a home.หายใจเข้าเป็นเธอ ลิ้มรสเธอ เห็นลูกที่ยังไม่ได้เกิดในตาเธอ Don Juan DeMarco (1994)
- Don't inhale.- อย่าสูดหายใจ Bringing Down the House (2003)
Inhale from your stomach, not your chestสูดลมหายใจไปที่ท้อง ไม่ใช่หน้าอก Swing Girls (2004)
What happened last night was he lost his inhaler. He's got asthma. For God's sake.ที่เมื่อคืนเป็นยังงั้นเพราะที่พ่นยาเขาแตก เขาเป็นหอบหืดน่ะ Goal! The Dream Begins (2005)
Inhale some oxygen. You want me to inhale from this fire extinguisher?พ่อ House of Fury (2005)
inhale some oxygen.อาหาว House of Fury (2005)
His inhaler untouched at his bedside.ยาพ่นของเขาอยู่ข้างๆ โดยที่ไม่ถูกแตะต้องเลย Hollow Man II (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inhaleI don't like to inhale someone's smoke while I'm eating.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัดบุหรี่[V] inhale (when smoking), See also: have a whiff, Example: เขาอัดบุหรี่เข้าปอด 3-4 ครั้ง ติดๆ กันอย่างระงับอารมณ์
ดอม[V] inhale, See also: smell, Syn. ดม, ดอมดม, ดมดอม, Example: ผีเสื้อก็เปรียบเสมือนชายหนุ่มที่หมายดมดอมหญิงสาวแสนสวย
นัด[V] inhale, See also: sniff, breathe in, inbreathe, gasp, Syn. สูด, ดม, นัดยา, Example: คุณลุงนัดยาทุกครั้งเมื่อทานข้าวเสร็จ
หายใจเข้า[V] inhale, Ant. หายใจออก, Example: ฝุ่นละอองจากอากาศที่เราหายใจเข้าปอดมีน้ำหนักเบา
สูบบุหรี่[V] smoke, See also: inhale, suck, Syn. ดูดบุหรี่, Example: พวกวัยรุ่นออกมาสูบบุหรี่ที่ระเบียงกันเป็นแถว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดม[v.] (dom) EN: smell ; inhale ; sniff ; scent   FR: sentir ; inhaler ; renifler
หายใจเข้า[v.] (hāijai khao) EN: inhale ; breathe   FR: inhaler ; inspirer ; aspirer

CMU English Pronouncing Dictionary
INHALE    IH2 N HH EY1 L
INHALED    IH2 N HH EY1 L D
INHALER    IH2 N HH EY1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inhale    (v) ˈɪnhˈɛɪl (i1 n h ei1 l)
inhaled    (v) ˈɪnhˈɛɪld (i1 n h ei1 l d)
inhaler    (n) ˈɪnhˈɛɪlər (i1 n h ei1 l @ r)
inhales    (v) ˈɪnhˈɛɪlz (i1 n h ei1 l z)
inhalers    (n) ˈɪnhˈɛɪləz (i1 n h ei1 l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吸入器[xī rù qì, ㄒㄧ ㄖㄨˋ ㄑㄧˋ, ] inhaler [Add to Longdo]
吸气器[xī qì qì, ㄒㄧ ㄑㄧˋ ㄑㄧˋ, / ] inhaler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シンハラ語[シンハラご, shinhara go] (n) Sinhalese language; Sinhala [Add to Longdo]
シンハラ人[シンハラじん, shinhara jin] (n) Sinhalese people; Sinhalese person [Add to Longdo]
吸い込む(P);吸込む;吸いこむ[すいこむ, suikomu] (v5m,vt) (1) to inhale; to breathe in; to suck up; to imbibe; (2) to absorb; to soak up; (P) [Add to Longdo]
吸う(P);喫う[すう, suu] (v5u,vt) (1) to smoke; to breathe in; to inhale; (2) to suck; to sip; to slurp; (3) to absorb; to soak up; (4) to kiss; (P) [Add to Longdo]
吸入器[きゅうにゅうき, kyuunyuuki] (n) inhaler; inhalator; inspirator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inhale \In*hale"\, v. t. [imp. & p. p. {Inhaled}; p. pr. & vb.
   n. {Inhaling}.] [L. inhalare to breathe upon; pref. in- in +
   halare to breathe: cf. F. inhaler. Cf. {Exhale}.]
   To breathe or draw into the lungs; to inspire; as, to inhale
   air; -- opposed to exhale.
   [1913 Webster]
 
      Martin was walking forth to inhale the fresh breeze of
      the evening.               --Arbuthnot.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inhale
   v 1: draw deep into the lungs in by breathing; "Clinton smoked
      marijuana but never inhaled"
   2: draw in (air); "Inhale deeply"; "inhale the fresh mountain
     air"; "The patient has trouble inspiring"; "The lung cancer
     patient cannot inspire air very well" [syn: {inhale},
     {inspire}, {breathe in}] [ant: {breathe out}, {exhale},
     {expire}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top