หรือคุณหมายถึง ingeniousneß?
Search result for

ingeniousness

(7 entries)
(0.0799 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ingeniousness-, *ingeniousness*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ingeniousness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ingeniousness*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความฉลาดเฉลียว    [N] cleverness, See also: intelligence, ingeniousness, shrewdness, Syn. ความฉลาด, ความหลักแหลม, ความเฉลียวฉลาด, Ant. ความโง่, ความเขลา, Example: เขาแสดงความฉลาดเฉลียวมาตั้งแต่ยังเด็ก
ความเฉลียวฉลาด    [N] cleverness, See also: ingeniousness, intelligence, Syn. ความฉลาด, ความหลักแหลม, ความฉลาดเฉลียว, Ant. ความโง่, ความเขลา, Example: ตามหลักโหราศาสตร์ว่ากันว่าบุคคลที่เกิดราศีสิงห์จะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดรอบรู้และกล้าแสดงออกแต่ก็แฝงไว้ด้วยความขี้อาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genialität {f}ingeniousness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灵气[líng qì, ㄌㄧㄥˊ ㄑㄧˋ, / ] spiritual influence (of mountains etc); cleverness; ingeniousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ingeniousness \In*gen"ious*ness\, n.
   The quality or state of being ingenious; ingenuity. Ingenite

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ingeniousness
   n 1: the power of creative imagination [syn: {inventiveness},
      {ingeniousness}, {ingenuity}, {cleverness}]
   2: the property of being ingenious; "a plot of great ingenuity";
     "the cleverness of its design" [syn: {ingenuity},
     {ingeniousness}, {cleverness}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top