ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inferiority complex

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inferiority complex-, *inferiority complex*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inferiority complex[N] ปมด้อย, Syn. Oedipus complex, jealousy

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inferiority complexปมด้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inferiority complexปมด้อย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have an inferiority complex in regards to Oska, right?คุณมีกรื่องอะไรที่ขัดกับ อ๊อสก้า ใช่ไหม Episode #1.7 (2010)
Every person has some sort of inferiority complex hidden away in their heart.ผมว่าทุกคนก็มีปมด้อยในตัวเองกันหมดแหละครับ The After-Dinner Mysteries (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inferiority complexHe has an inferiority complex.
inferiority complexInferiority complex-what exactly does that mean?
inferiority complexSports cured him of his inferiority complex.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปมด้อย[N] inferiority complex, See also: weak point, Syn. ลักษณะด้อย, Ant. ปมเด่น, Example: ลูกของหญิงโสเภณีมักมีปมด้อยเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเด็ก, Thai definition: ลักษณะความคิด ความรู้สึก อารมณ์ หรือการกระทำของบุคคล ที่แสดงออกถึงความต่ำต้อยกว่าผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปมด้อย[n.] (pomdǿi) EN: inferiority complex ; weak point   FR: complexe d'infériorité [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Minderwertigkeitskomplex {m} | Minderwertigkeitskomplexe {pl}inferiority complex | inferiority complexes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary [Add to Longdo]
インフェリオリティーコンプレックス[, inferioritei-konpurekkusu] (n) inferiority complex [Add to Longdo]
自信喪失[じしんそうしつ, jishinsoushitsu] (n,vs) loss of (self-)confidence; inferiority complex [Add to Longdo]
僻み(P);僻[ひがみ(P);へき(僻), higami (P); heki ( heki )] (n) prejudice; bias; inferiority complex; (P) [Add to Longdo]
僻む[ひがむ, higamu] (v5m) (1) to be prejudiced; to be soured; (2) to have an inferiority complex; (3) to be jealous; (P) [Add to Longdo]
劣弱意識[れつじゃくいしき, retsujakuishiki] (n) inferiority complex [Add to Longdo]
劣勢感[れっせいかん, resseikan] (n) inferiority complex [Add to Longdo]
劣等感[れっとうかん, rettoukan] (n) inferiority complex; (P) [Add to Longdo]
劣等複合[れっとうふくごう, rettoufukugou] (n) inferiority complex [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inferiority complex
   n 1: a sense of personal inferiority arising from conflict
      between the desire to be noticed and the fear of being
      humiliated

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top