ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ineligibility

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ineligibility-, *ineligibility*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ineligibility มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ineligibility*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ineligibilityการขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือก, การขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ineligibility    (n) ˈɪnˌɛlɪʤəbˈɪlɪtiː (i1 n e2 l i jh @ b i1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Untauglichkeit {f}ineligibility [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ineligibility \In*el`i*gi*bil"i*ty\, n. [Cf. F.
   in['e]ligibilit['e].]
   The state or quality of being ineligible.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ineligibility
   n 1: the quality or state of being ineligible [ant:
      {eligibility}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top