ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inappropriate

IH2 N AH0 P R OW1 P R IY0 IH0 T   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inappropriate-, *inappropriate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inappropriate[ADJ] ซึ่งไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่ควร, ซึ่งไม่ถูกกาลเทศะ, Syn. inproper, unsuitable, Ant. appropriate, proper, suitable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inappropriate(อินอะโพร' พริเอท) adj.ไม่เหมาะสม, ไม่คู่ควร., See also: inappropriately adv. inappropriateness n., Syn. improper

English-Thai: Nontri Dictionary
inappropriate(adj) ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร,ไม่คู่ควร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inappropriateไม่สอดคล้อง ไม่เข้ากับเหตุการณ์, ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร, ผิดไปจากความสมเหตุสมผล [การแพทย์]
Inappropriate ADH Secretion, Syndrome ofกลุ่มอาการสร้างเอดีเอชไม่เหมาะสม, กลุ่มอาการที่มีการหลั่งเอดีเอ็ชโดยไม่สมเหตุ [การแพทย์]
Inappropriate ADH syndromeกลุ่มอาการสร้างเอดีเอชไม่เหมาะสม [TU Subject Heading]
Inappropriatenessอารมณ์ไม่เหมาะสม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For some reason he felt that it was inappropriate for a senator to have a corrupt wife, for a doctor to take advantage of his patients, for a wife to emasculate her husband, and so forth.ด้วยเหตุผลบางอย่าง เขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสม สำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีภรรยาฉ้อโกง สำหรับแพทย์ที่ล่วงเกินผู้ป่วยของเขา Clue (1985)
And I'm thinking how inappropriate this is.ขอฉันคิดก่อน มันไม่ถูกกาละเทศะเลย The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Well, they're totally inappropriate for the occasion.มันไม่ถูกกาละเทศะเลยนะครับ Rushmore (1998)
I must admit, though, I felt a little inappropriate talking about an operation that I didn't personally review, so before you send your men into the terminal,ผมต้องยอมรับว่ารู้สึกมันไม่ควรเท่าไหร่ ที่ต้องพูดถึงแผนการที่ผมไม่ได้ตรวจ ผมต้องยอมรับว่ารู้สึกมันไม่ควรเท่าไหร่ ที่ต้องพูดถึงแผนการที่ผมไม่ได้ตรวจ ก่อนคุณจะส่งคนเข้าไปในอาคาร Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
You know what? You're inappropriate and unprofessional.คุณรู้อะไรไหม คุณประพฤติตัวไม่เหมาะสม และไม่เป็นมืออาชีพ Kung Fu Fighting (2007)
Knowing you, it would be inappropriate in front of a lady.ฉันรู้จักนายดี มันไม่เหมาะเล่า ต่อหน้าสุภาพสตรีหรอก Resistance Is Futile (2007)
Angus should never have behaved in such an inappropriate fashion.แองกัสไม่ควรทำพฤติกรรมที่ไม่ดีแบบนั้น The Water Horse (2007)
It had gotten inappropriate and disturbing.มันไม่เหมาะสมและดูพิลึกๆ It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
You know, I can take inappropriate Masuka.คุณรู้ไหม ฉันรับ มัสซุกะ ที่ไม่เหมาะสมได้ Turning Biminese (2008)
We received a phone call alleging that an adult male member of your church was having inappropriate relations with the younger women here.เราได้รับการแจ้งว่ามีผู้ชายในโบสถ์ของคุณ มีสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับเด็กสาวที่นี่ Minimal Loss (2008)
Is it inappropriate for a husband to share a bed with his wife?มันไม่เหมาะสมยังไงที่ สามีจะร่วมเตียงกับภรรยา? Minimal Loss (2008)
-So inappropriate -you're so funny!- สิ่งที่ไม่เหมาะสม - คุณตลกจังค่ะ Summer Kind of Wonderful (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inappropriateHe laughed loudly, which behavior seemed inappropriate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่เข้าท่า[V] inappropriate, Syn. ไม่เหมาะ, ไม่ได้เรื่อง, Ant. เข้าท่า, Example: แม้หล่อนจะอาจดูไม่เข้าท่าในสายตาของคนอื่นแต่เขาพอใจของเขาอย่างนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกินควร[adj.] (koēn khūan) EN: inappropriate   FR: excessif ; immodéré

CMU English Pronouncing Dictionary
INAPPROPRIATE IH2 N AH0 P R OW1 P R IY0 IH0 T
INAPPROPRIATELY IH2 N AH0 P R AA1 P R IY0 AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inappropriate (j) ˌɪnəprˈouprɪəʳt (i2 n @ p r ou1 p r i@ t)
inappropriately (a) ˌɪnəprˈouprɪəʳtliː (i2 n @ p r ou1 p r i@ t l ii)
inappropriatenes (n) ˌɪnəprˈouprɪəʳtnɪs (i2 n @ p r ou1 p r i@ t n i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失当[shī dàng, ㄕ ㄉㄤˋ, / ] inappropriate; improper, #49,076 [Add to Longdo]
妄求[wàng qiú, ㄨㄤˋ ㄑㄧㄡˊ, ] inappropriate or presumptious demands, #126,817 [Add to Longdo]
失宜[shī yí, ㄕ ㄧˊ, ] inappropriate; improper [Add to Longdo]
没分寸[méi fēn cùn, ㄇㄟˊ ㄈㄣ ㄘㄨㄣˋ, / ] inappropriate; bad-mannered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
権道[けんどう, kendou] (n) inappropriate means to a worthy end; expediency [Add to Longdo]
失笑[しっしょう, shisshou] (n,vs) laughter at an inappropriate time; sarcastic laughter; snigger [Add to Longdo]
場違い[ばちがい, bachigai] (exp,adj-na,n) out-of-place; inappropriate; sticking out like a sore thumb; (P) [Add to Longdo]
身分不相応[みぶんふそうおう, mibunfusouou] (adj-na) (See 身分相応,分不相応) beyond one's means or position; inappropriate to one's lot in life [Add to Longdo]
粗言;麁言[そげん;そごん, sogen ; sogon] (n) rude word; inappropriate word; coarse language [Add to Longdo]
不穏当[ふおんとう, fuontou] (adj-na,n) impropriety; inappropriateness; unfairness; unreasonableness [Add to Longdo]
不相応[ふそうおう, fusouou] (adj-na,n) unsuited; inappropriate; improper; undeserved; (P) [Add to Longdo]
不適[ふてき, futeki] (adj-na,n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety [Add to Longdo]
不適正[ふてきせい, futekisei] (adj-na) improper; inappropriate; illegitimate; unacceptable; unfair [Add to Longdo]
不適切[ふてきせつ, futekisetsu] (adj-na,n) unsuitable; inappropriate; improper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inappropriate \In`ap*pro"pri*ate\, a.
   Not instrument (to); not appropriate; unbecoming; unsuitable;
   not specially fitted; -- followed by to or for. --
   {In`ap*pro"pri*ate*ly}, adv. -- {In`ap*pro"pri*ate*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inappropriate
   adj 1: not suitable for a particular occasion etc; "noise seems
       inappropriate at a time of sadness"; "inappropriate shoes
       for a walk on the beach"; "put inappropriate pressure on
       them" [ant: {appropriate}]
   2: not in keeping with what is correct or proper; "completely
     inappropriate behavior" [syn: {inappropriate},
     {incompatible}, {out or keeping(p)}, {unfitting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top