ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in-between

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in-between-, *in-between*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in-between[N] คนหรือสิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง
in-between[ADJ] ซึ่งอยู่ระหว่าง, See also: ซึ่งอยู่ตรงกลาง, Syn. intermediate, middle, medium
in-between[ADV] อยู่ระหว่าง, See also: อยู่ตรงกลาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's that in-between sound, the shading, the wanting.มันเป็นเพลงแบบ ความมืดมน การรอคอย. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I found your father's book in the parapsychology section in-between hypnosis and alien abductions.ผมพบหนังสือพ่อของคุณในหมวดวิชาปรสิต ระหว่างเรื่องการสะกดจิตและการลักพาตัวของมนุษย์ต่างดาว. Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
- Can I ask a question in-between this discussion, none of my business, about who is a dear friend and who is not?-ฉันขอถาม คำถามระหว่างการสนทนานี้ ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันหรอก เกี่ยวกับใครที่เป็นเพื่อนรัก และใครที่ไม่ใช่ใช่ไหมแค่ไปตรวจสอบที่ศตวรรษสิ.. The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Sort of in-between gigs right now.ยังไม่ลงหลักปักฐานน่ะครับ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
- I'm currently in-between situations.- ตอนนี้ฉันอยู่ในระหว่างสถานการณ์บางอย่าง Breakage (2009)
I'd rather not go in-between them and get mistake for a girl with stipulations.ฉันไม่อยากเข้าไปแทรกระหว่างเขากับผู้หญิงคนนั้น Episode #1.11 (2010)
I normally have to remind you to breathe in-between bites. You feelin' okay?ฉันขอโทษสำหรับทุกสิ่งที่เธอเผชิญมา Redemption (2011)
♪ The in-betweens ♪สิ่งที่อยู่ตรงกลาง Pilot (2012)
♪ There's no in-between ♪ No in-between#ไม่มีอะไรครึ่งๆกลางๆ# #ไม่มิอะไรครึ่งๆกลางๆ# All or Nothing (2013)
- Valissa, the in-between place. - Is she dead?แฟลีสะ สถานที่ในระหว่างคือ เธอตาย? Underworld: Blood Wars (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in-betweenIn in-between periods of reading and writing.

Japanese-English: EDICT Dictionary
動画[どうが, douga] (n,adj-no,vs) (1) animation; motion picture; video; moving picture; (2) in-betweening (in anime); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 in-between \in-between\ adj.
   being neither at the beginning nor at the end in a series or
   time sequence; as, adolescence is an awkward in-between age.
 
   Syn: mediate, middle.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 in-between
   adj 1: being neither at the beginning nor at the end in a
       series; "adolescence is an awkward in-between age"; "in a
       mediate position"; "the middle point on a line" [syn:
       {in-between}, {mediate}, {middle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top