ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in the case of

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in the case of-, *in the case of*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Inspector, in the case of the four main defendants... you have no corroborating evidence of any kind.ตรวจสอบในกรณีที่ จำเลยทั้งสี่หลัก ofthe ... คุณไม่มีหลักฐาน corroborating ประเภทใดก็ได้ In the Name of the Father (1993)
Good. How about in the case of Owens vs. McCullogh?ดี แล้วกรณ๊ของโอเวนกับแมคคัลโลล่ะ Legally Blonde (2001)
Even in the case of air there's been some progress and that is the trading of pollution permits.แม้แต่ในกรณีของอากาศก็มีการรุกคืบ (ไมเคิล วอล์คเกอร์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันเฟรเซอร์) นั่นคือการค้าขายใบอนุญาตก่อมลพิษ The Corporation (2003)
- In the case of fire...- เป็นเรื่องความแค้น... The Guy Was Cool (2004)
They are ruling nothing out in the case of missing mother of two, Mary Freeman.ยังคงไม่พบเบาะแสกับคดี การหายตัวไปของแม่ลูกสอง แมรี่ ฟรีแมน White Noise (2005)
Rarely in the case of armed robbery do we hear a plea of no contest.น้อยครั้งมากในคดีปล้นโดยใช้อาวุธ ที่ศาลไม่ได้ยินคำให้การคัดค้านใดๆ Pilot (2005)
I am holding a carbon copy of the affidavit of insanity that was issued in the case of the State of california v;ผมมีสำเนา คำสั่งให้จับกุมเธอข้อหาวิกลจริต ที่ออกโดย รัฐแคลิฟอร์เนีย์ Changeling (2008)
In the case of my son, these words are literally true.ในกรณีของลูกชายฉัน คำพูดนี้เป็นจริงตรงๆ ตัว Pilot (2008)
In the case of my death...ถ้าฉันเป็นอะไรไป The Breath (2009)
In the case of severe thunderstormsในกรณีฝนฟ้าคะนองอย่างหนัก Road Kill (2009)
The first is in the case of identical twins.ประการแรกคือในกรณีของแฝดเหมือน Episode #1.8 (2009)
The second is in the case of bone marrow transplants.ประการที่สองคือการปลูกถ่ายไขกระดูก Episode #1.8 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in the case ofEven in the case of a major disease, hope is a good weapon.
in the case ofIn the case of commercial airplanes, private companies compete to sell their product.
in the case ofIn the case of fire, dial 119.
in the case ofIn the case of language, however, it is only the ability to talk and understand that we inherit genetically; the particular language or languages that we speak are passed on to us not by genetic transmission but by cultural transmission.
in the case ofIn the case of Mr A there is no excuse.
in the case ofJohn got suddenly ill, but in the case of Bill, he simply forgot about the meeting.

Japanese-English: EDICT Dictionary
正す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (1) (also written as 訂す in the case of textual errors) to correct; to reform; to amend; to redress; (2) (See 襟を正す) to adjust; to straighten; (3) (See 糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (4) (See 質す) to enquire of someone about something (inquire); to question; (P) [Add to Longdo]
[ひも, himo] (n) (1) string; cord; (2) man who is financially dependent on a woman (such as a gigolo or, in the case of a prostitute, a pimp); pimp; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top