Search result for

in keeping with

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in keeping with-, *in keeping with*
Some results are hidden.
configure
Language
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
in keeping withเป็นไปตาม สอดคล้องกับ เช่น to act in keeping with the codes of ethics

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in keeping with(idm) เหมาะสมกับ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In keeping with the themes you've mentioned, Linda, we've commissioned local artist Gwen Anderson and Coming In member Violet Mufdaver to portray the revolting and immoral acts of homosexuality in a new and compelling campaign, which we'd like toจากเจตนารมณ์ของคุณลินดา เราจึงได้เชิญศิลปินมาเข้าร่วมสร้างสรรค์งาน นั่นคือคุณ เกวน แอนเดอร์สัน แลผู้ช่วย คุณไวโอเล็ท มูฟดาเวอร์ เธอได้แรงบันดาลใจ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
It's hardly in keeping with the village's rustic esthetic, is it?คงยากกว่าจะมีได้ขนาดนี้นะ Hot Fuzz (2007)
We begged him in vain to make his residence more in keeping with the village's rustic esthetic.เราเกลียดความทะนงและบ้านเขา ที่มากเกินกว่าความเรียบง่าย Hot Fuzz (2007)
Your inspirational valor and supreme dedication to your comrades... is in keeping with the highest traditions of service.ความห้าวหาญของท่าน และความทุ่มเทที่ท่านมีต่อลูกเรือ เป็นไปตามหลักปฏิบัติอันสูงสุดของกองทัพเรือ Star Trek (2009)
Right. It's also in keeping with the victimology and abduction sites.เป้าหมายร่ำรวยและผู้ทำผิดก็มนุษยสัมพันธ์ดี Solitary Man (2010)
And in keeping with your husband's image, we're planning a sort of upscale barbecue....และเพื่อจะรักษาภาพลักษณ์ของสามีคุณไว้ เราจึงวางแผนที่จะจัดงานเลี้ยง "แนสการ์ บาบิคิว" Betrayal (2011)
I hope you'll forgive my language but I think you'll find it is in keeping with the spirit of the arrangement.ฉันหวังว่าเธอจะยกโทษให้กับภาษาที่ฉันใช้ แต่เธอคงคิดอยู่ลึกๆในใจของเธออยู่แล้ว Sucker Punch (2011)
Well, in keeping with what you say about art forgeries,ก็.. คุณบอกว่างานศิลปะยังปลอมได้เลย The Best Offer (2013)
Well, in keeping with your father's platform for transparency, perhaps you'd like to comment on the flip-flop from last year's interview.ค่ะ หากยึดตามนโยบายของพ่อคุณ เรื่องให้ความกระจ่าง บางทีคุณน่าจะให้ความเห็น เรื่องความล้มเหลว ในการสัมภาษณ์เมื่อปีก่อน Identity (2013)
In keeping with katherine whises, her monastery welcome all faiths to enter into prayer within its walls.ในการรักษาด้วย whises katherine วัดของเธอต้อนรับศรัทธาที่จะเข้าสู่การสวดมนต์อยู่ภายในกำแพงของ Decline of an Empire (2014)
Yeah, in keeping with tradition.ใช่ เพื่อรักษาธรรมเนียม Gone Girl (2014)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
符合[fú hé, ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ, ] in keeping with; in accordance with; tallying with; in line with; to agree with; to accord with; to conform to; to correspond with; to manage; to handle, #1,262 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
場所柄弁えず[ばしょがらわきまえず, bashogarawakimaezu] (exp) not in keeping with the occasion [Add to Longdo]
相当[そうとう, soutou] (adj-na,n-adv,vs) (1) befitting; becoming; worthy of; proportionate; in keeping with; suitable; (2) considerable; substantial; (vs) (3) to be worthy of; to be proportionate to; (4) to correspond to (in meaning, function, etc.); to be equivalent; (adv) (5) extremely; considerably; (P) [Add to Longdo]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top