ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

improvisation

IH2 M P R AA0 V IH0 Z EY1 SH AH0 N   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -improvisation-, *improvisation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
improvisation[N] การแสดงที่ไม่ได้เตรียมมาก่อน, Syn. improvising, extemporization

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
improvisation(อิมพรอฟวิเซ' เชิน) n. การแสดงหรือประพันธ์อย่างไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อน, การว่ากลอนสด, สิ่งที่กระทำหรือ ประพันธ์ขึ้นอย่างทันทีทันควัน. -al adj.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Improvisation is a parlor trick. Anyone can do it.เป็นกลเม็ดเอาใจแขก นะใครๆก็ทำได้ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Howe's improvisation is brilliant!..ฮาวอีว์โชว์ได้เยี่ยมมาก! Secret (2007)
Well, the time for improvisation is over.จบสิ้นการดิ้นรนด้นสดแล้ว The Sorcerer's Apprentice (2010)
Anyway, I'm doing an improvisation night at the moment. Mr. Giggles. Not his real name.ผมจะไปแสดงสด ที่ร้านมิสเตอร์กิ๊กเกิ้ลส์ เป็นนามแฝงน่ะ One Day (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิภาณโวหาร[N] impromptu rhetoric, See also: improvisation (rhetoric), extemporization, Syn. เล่นสำนวน, ชั้นเชิงโวหาร, Example: เขามีปฏิภาณโวหาร, Thai definition: การกล่าวเหมาะด้วยเหตุผลในทันที

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPROVISATION    IH2 M P R AA0 V IH0 Z EY1 SH AH0 N
IMPROVISATIONS    IH2 M P R AA0 V IH0 Z EY1 SH AH0 N Z
IMPROVISATIONAL    IH2 M P R AA0 V IH0 Z EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
improvisation    (n) ˌɪmprəvaɪzˈɛɪʃən (i2 m p r @ v ai z ei1 sh @ n)
improvisations    (n) ˌɪmprəvaɪzˈɛɪʃənz (i2 m p r @ v ai z ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
即兴[jí xìng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] improvisation (in the arts); impromptu; extemporaneous, #21,775 [Add to Longdo]
机变[jī biàn, ㄐㄧ ㄅㄧㄢˋ, / ] improvisation; flexible; adaptable; pragmatic, #57,588 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Improvisation {f}improvisation [Add to Longdo]
Improvisationstalent {n}talent for improvisation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インプロ[, inpuro] (n) (1) (abbr) (See インプロビゼーション) improvisation; (2) improvisational theatre [Add to Longdo]
インプロビゼーション;インプロヴァイゼィション;インプロヴィゼーション[, inpurobize-shon ; inpurovaizeishon ; inpurovize-shon] (n) improvisation; improvization [Add to Longdo]
即興[そっきょう, sokkyou] (n,adj-no) improvisation; impromptu; off the cuff; without a score; (P) [Add to Longdo]
即吟[そくぎん, sokugin] (n,vs) improvisation (of a poem); improvization [Add to Longdo]
即題[そくだい, sokudai] (n) subjects for improvisation; subjects for improvization [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Improvisation \Im*prov`i*sa"tion\, n. [Cf. F. improvisation.]
   1. The act or art of composing and rendering music, poetry,
    and the like, extemporaneously; as, improvisation on the
    organ.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is improvised; an impromptu.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 improvisation
   n 1: a creation spoken or written or composed extemporaneously
      (without prior preparation)
   2: an unplanned expedient [syn: {improvisation}, {temporary
     expedient}]
   3: a performance given extempore without planning or preparation
     [syn: {extemporization}, {extemporisation}, {improvisation}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Improvisation /improːviːzatsiːoːn/ 
  improvisation

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top