Search result for

igné

(65 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -igné-, *igné*
English-Thai: Longdo Dictionary
vignette(n) ภาพถ่ายที่มีความสว่างค่อยๆลดจางลงบริเวณขอบภาพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
igneous[ADJ] ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ความร้อนจัด, See also: ซึ่งร้อนมากจนหลอมละลาย, Syn. fiery, molten, volcanic
igneous[ADJ] ซึ่งมีลักษณะของไฟ (คำทางการ), See also: เกี่ยวกับลักษณะของไฟ, ร้อนเป็นไฟ, Syn. pyrogenous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
igneous(อิก'เนียส) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของไฟ
assignee(อะไซนี') n. ผู้รับโอน (สิทธิ,ทรัพย์สินดอกเบี้ยหรืออื่น ๆ)
cockaigne(โคเคน') n. แดนสุขาวดีในฝัน
consignee(คันไซนี') n. ผู้ที่ของส่งถึง,ผู้รับของ
cosigner(โคไซ'เนอะ) n. ผู้ร่วมลงนาม
designee(เดซซินี') n.ผู้ถูกแต่งตั้ง ผู้ถูกกำหนด
designer(ดิไซ'เนอะ) n. ผู้ออกแบบ,ผู้วางแผน
feigned(เฟนดฺ) adj. แสร้ง,ปลอม,ปลอมแปลง,เลียนแบบ,ปั้นขึ้นเอง., See also: feignedly adv. feignedness n.
monseigneur(มอนซิเนอร์') n. fr. ฝ่าพระบาท,ใต้เท้า,พระคุณเจ้า,เจ้าชาย,พระราชาคณะ pl. messeineurs, Syn. monseigneur
nonaligned(นอน'อะไลน์ดฺ') adj. ไม่เข้าข้างใด,เป็นกลาง,วางตัวเป็นกลาง, See also: nonalignment n., Syn. unbiased

English-Thai: Nontri Dictionary
bigness(n) ความใหญ่,ความยิ่งใหญ่,ความสำคัญ
campaigner(n) ผู้ต่อสู้,ผู้รณรงค์,ผู้โฆษณาเผยแพร่
designedly(adv) โดยวางแผนไว้แล้ว,โดยเจตนา,โดยระบุไว้แล้ว
designer(n) นักออกแบบ,นักวางแผน,ดีไซเนอร์
foreigner(n) ชาวต่างประเทศ,ชาวต่างชาติ,คนต่างด้าว
signet(n) พระราชลัญจกร,ตราประทับ
unfeigned(adj) จริงใจ,ไม่เสแสร้ง,แท้จริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
igneous rockหินอัคนี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
igneous rock classificationการจำแนกประเภทหินอัคนี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Igneous Rock หินอัคนี
หินที่เกิดจากการแข็งตัวของหินหนืดใต้เปลือก โลก ไม่ว่าจะแข็งตัวอยู่ภายในเปลือกโลก หรือพุพ้นเปลือกโลก ออกมาแข็งตัวอยู่บนผิวโลกก็ตาม พวกแรกเรียกว่า หินอัคนีแทรกซอน (intrusive igneous rock) พวกหลังเรียกว่า หินอัคนีพุ (extrusive igneous rock)หินอัคนีแทรกซอนนั้น [สิ่งแวดล้อม]
igneous rockigneous rock, หินอัคนี [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
igneous rockหินอัคนี, หินที่เกิดจากหินหนืดใต้เปลือกโลกซึ่งจะแข็งตัวอยู่ภายในเปลือกโลกหรือพุ่งพ้นเปลือกโลกออกมาบนผิวโลกแล้วเย็นตัวลง  หินอัคนีมีหลายชนิดแล้วแต่ลักษณะการเย็นตัวและส่วนผสมของซิลิกา เช่น หินแกรนิต หินบะซอลต์ หินพัมมิช เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หินอัคนี[N] igneous rock, Thai definition: หินที่เกิดจากการแข็งตัวของหินหนืด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อาหารชุบแป้งทอด[n.] (āhān chup paēng thøt) EN: fritter   FR: beignet [m]
อาการ[n.] (ākān) EN: symptom ; syndrom ; indication   FR: symptôme [m] ; signe [m]
อาณัติสัญญาณ[n.] (ānatsanyān) EN: given signal   FR: signal [m] ; signe [m]
องุ่นทำเหล้า[n. exp.] (a-ngun tham lao) EN: wine grapes   FR: vigne [f]
อาบ[v.] (āp) EN: take a bath ; bath   FR: se laver ; prendre un bain ; se baigner ; immerger ; tremper
อาบน้ำ[v.] (āpnām) EN: take a bath ; bath   FR: se laver ; prendre un bain ; se baigner
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งหน้าที่[v. exp.] (baeng nāthī) EN: assign ; allocate   FR: assigner les tâches
บรรจง[v.] (banjong) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate   FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner

CMU English Pronouncing Dictionary
IGNEOUS    IH1 G N IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
igneous    (j) (i1 g n i@ s)
ignes fatui    (n) - (i2 g n ii z - f a1 t y u ai)

German-Thai: Longdo Dictionary
sich ereignen(vt) |ereignete sich, hat sich ereignet| เกิดขึ้น (โดยฉับพลันไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า) เช่น Ein Unglück hat sich auf der Straße ereignet. บนถนนนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
sich eignen(vt) |eignete sich, hat sich geeignet, für +A| เหมาะสมกับ เช่น Sie eignet sich bestimmt für diesen Beruf.

French-Thai: Longdo Dictionary
enseignement,-s(n) (scolaire)การเรียนการสอน, (profession)อาชีพสอน , (lecon)บทเรียน
enseignement supérieur(n) le, = การเรียนการสอนในระดับอุดมศุกษา,มหาวิทยาลัย
enseigner(vt) (donner un cours)สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง , (apprendre)สอนให้ทำ
enseignement par correspondance(n) le, = การเรียนการสอนทางไกล,ทางไปรษณีย์
feuille de vigne(n) |f| ใบองุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
お惚け;お恍け;御惚け;御恍け[おとぼけ, otoboke] (n) (See 恍け・とぼけ) feigned ignorance [Add to Longdo]
アーバンデザイナー[, a-bandezaina-] (n) urban designer [Add to Longdo]
アイキャン[, aikyan] (n) {comp} Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; ICANN [Add to Longdo]
インダストリアルデザイナー[, indasutoriarudezaina-] (n) industrial designer [Add to Longdo]
インテリアデザイナー[, interiadezaina-] (n) interior designer [Add to Longdo]
インテリジェントデザイン[, interijientodezain] (n) intelligent design (theory that life or the universe must have been designed by an intelligent being) [Add to Longdo]
ウェブデザイナ[, uebudezaina] (n) {comp} web designer [Add to Longdo]
エネトピア[, enetopia] (n) (abbr) housing development designed with an eye toward energy conservation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
岩浆岩[yán jiāng yán, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄤ ㄧㄢˊ, / 漿] igneous rock [Add to Longdo]
火成[huǒ chéng, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄥˊ, ] igneous (geol.); formed by fire; volcanic (rock) [Add to Longdo]
火成岩[huǒ chéng yán, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄥˊ ㄧㄢˊ, ] igneous rock (geol.); volcanic rock [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
指定文字そろえ[していもじそろえ, shiteimojisoroe] aligned around [Add to Longdo]
頭そろえ[あたまそろえ, atamasoroe] start-aligned [Add to Longdo]
末そろえ[まつそろえ, matsusoroe] end-aligned [Add to Longdo]
未割当てレファレンス[みわりあてレファレンス, miwariate refarensu] unassigned reference [Add to Longdo]
デザイナーニセン[でざいなーにせん, dezaina-nisen] Designer2000 [Add to Longdo]
パワーデザイナー[ぱわーでざいなー, pawa-dezaina-] PowerDesigner [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top