ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

idle away

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -idle away-, *idle away*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
idle away[PHRV] สตาร์ทรถทิ้งไว้, Syn. fiddle away, fool away

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
idle awayDo not idle away your youth or you will regret it later.
idle awayIt is absurd to idle away the student life.
idle awayMy brother used to idle away many hours lying on the grass.
idle awayOur teacher has often told us not to idle away our time.
idle awayYou must not idle away.

Japanese-English: EDICT Dictionary
無為無能[むいむのう, muimunou] (n,adj-na) idle and incompetent; accomplishing nothing significant nor being capable of doing so; lacking the talent to do anything but idle away one's time [Add to Longdo]
遊び暮らす;遊び暮す[あそびくらす, asobikurasu] (v5s,vt) to idle away one's time [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top