ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

iceboat

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iceboat-, *iceboat*
English-Thai: Nontri Dictionary
iceboat(n) เรือตัดน้ำแข็ง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
iceboat (n) ˈaɪsbout (ai1 s b ou t)
iceboats (n) ˈaɪsbouts (ai1 s b ou t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 iceboat \iceboat\ n.
   1. A ship with a reinforced bow to break up ice and keep
    channels open for navigation; an icebreaker.
 
   Syn: icebreaker.
     [WordNet 1.5]
 
   2. a sailing craft with runners and a cross-shaped frame;
    suitable for traveling over ice; it is usually propelled
    by a sail, and sometimes by an engine-powered propeller.
 
   Syn: ice yacht.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 iceboat
   n 1: a ship with a reinforced bow to break up ice and keep
      channels open for navigation [syn: {icebreaker}, {iceboat}]
   2: a sailing vessel with runners and a cross-shaped frame;
     suitable for traveling over ice [syn: {iceboat}, {ice yacht},
     {scooter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top