ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ibis

AY1 B AH0 S   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ibis-, *ibis*, ibi
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hibiscusn. ชื่อพืชไม้ดอกขนาดและสีฉูดฉาด

English-Thai: Nontri Dictionary
ibis(n) นกกระสา,นกช้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชบา[n.] (chabā) EN: hibiscus ; Chinese Rose ; Shoe Flower   FR: hibiscus [m]
ชบาชมพู[n. exp.] (chabā chomphū) EN: pink hibiscus   FR: hibiscus rose [m]
ชบาแดง[n. exp.] (chabā daēng) EN: Chinese Rose ; Rose Mallow ; red hibiscus   FR: hibiscus rouge [m]
ชบาฮาวาย [n. exp.] (chabā Hāwāi) EN: Chinese hibiscus ; Hawaiian hibiscus   
ชบาหนู [n.] (chabānū) EN: Turk's cap ; Sleeping hibiscus ; Wax Mallow   
ชบาเยอรมัน[n. exp.] (chabā Yoēraman) EN: hibiscus [m]   FR: hibiscus [m]
กระเจี๊ยบแดง[n. exp.] (krajīep daēng) EN: roselle   FR: bissap [m] ; oseille de Guinée [f] ; karkadé [m] ; hibiscus manihot [m] ; hibiscus soleil couchant [m]
นกช้อนหอย[n.] (nok chønhøi) EN: ibis   FR: ibis [m]
นกช้อนหอยดำ[n. exp.] (nok chønhøi dam) EN: White-shouldered Ibis   FR: Ibis de Davison [m] ; Ibis à tache blanche [m] ; Ibis noir oriental [m]
นกช้อนหอยดำเหลือบ[n. exp.] (nok chønhøi dam leūap) EN: Glossy Ibis   FR: Ibis falcinelle [m] ; Ibis luisant [m] ; Ibis vert [m] ; Falcinelle éclatant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
IBIS AY1 B AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ibis (n) ˈaɪbɪs (ai1 b i s)
ibises (n) ˈaɪbɪsɪz (ai1 b i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朱鹭[zhū lù, ㄓㄨ ㄌㄨˋ, / ] ibis; Japanese crested ibis (Nipponia nippon); same as 朱鹮|朱鹮 [Add to Longdo]
朱鹮[zhū huán, ㄓㄨ ㄏㄨㄢˊ, ] ibis; toki or Japanese crested ibis (Nipponia nippon) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ibisschnabel {m} [ornith.]Ibis Bill [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
びしびし[, bishibishi] (adv) (on-mim) stickily; relentlessly [Add to Longdo]
アーチビショップ[, a-chibishoppu] (n) archbishop [Add to Longdo]
アイビス[, aibisu] (n) ibis [Add to Longdo]
エキジビション;エキシビション[, ekijibishon ; ekishibishon] (n) exhibition [Add to Longdo]
エキジビションゲーム;エキシビションゲーム[, ekijibishonge-mu ; ekishibishonge-mu] (n) exhibition game or match [Add to Longdo]
ハイビジョン(P);ハイビション[, haibijon (P); haibishon] (n) high-definition television; HDTV; Hi-Vision; (P) [Add to Longdo]
ハイビスカス[, haibisukasu] (n) hibiscus; (P) [Add to Longdo]
ヒビスカス[, hibisukasu] (n) hibiscus [Add to Longdo]
黄蜀葵;黄葵[とろろあおい;おうしょっき(黄蜀葵);とろろ(黄蜀葵);トロロアオイ, tororoaoi ; oushokki ( ki shoku aoi ); tororo ( ki shoku aoi ); tororoaoi] (n) (uk) sunset hibiscus (Hibiscus manihot) [Add to Longdo]
芸備線[げいびせん, geibisen] (n) Geibi Line (Hiroshima-North Okayama Railway) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ibis \I"bis\, n. [L. ibis, Gr. ?; of Egyptian origin.] (Zool.)
   Any bird of the genus {Ibis} and several allied genera, of
   the family {Ibid[ae]}, inhabiting both the Old World and the
   New. Numerous species are known. They are large, wading
   birds, having a long, curved beak, and feed largely on
   reptiles.
   [1913 Webster]
 
   Note: The sacred ibis of the ancient Egyptians ({Ibis
      aethiopica}) has the head and neck black, without
      feathers. The plumage of the body and wings is white,
      except the tertiaries, which are lengthened and form a
      dark purple plume. In ancient times this bird was
      extensively domesticated in Egypt, but it is now seldom
      seen so far north. The glossy ibis ({Plegadis
      autumnalis}), which is widely distributed both in the
      Old World and the New, has the head and neck feathered,
      except between the eyes and bill; the scarlet ibis
      ({Guara rubra}) and the white ibis ({Guara alba})
      inhabit the West Indies and South America, and are
      rarely found in the United States. The wood ibis
      ({Tantalus loculator}) of America belongs to the Stork
      family ({Ciconid[ae]}). See {Wood ibis}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ibis
   n 1: wading birds of warm regions having long slender down-
      curved bills

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 ibis
  ibis

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ibis /ibəs/
  ibis

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top