ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

i.c.b.m.

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -i.c.b.m.-, *i.c.b.m.*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
i.c.b.m.abbr. intercontinental ballistic missile

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A short time ago, my submarine was ordered to fire four nuclear I.C.B.M.s at Pakistan.เมื่อไม่นานมานี้ เรือดำน้ำของผมได้รับคำสั่ง ให้ยิงนิวเคลียร์ ไอ.เอ็ม.บี.ซี.4ลูก ไปที่ปากีสถาน Captain (2012)
Launching I.C.B.M.s at Atlanta and Philadelphia.ยิงขีปนาวุธICBMไปที่แอตแลนต้าและฟิลาเดเฟีย The Dark Tower (2013)
Launching I.C.B.M.S at Atlanta and Philadelphia.ปล่อยมิสไซด์ไปยังแอตแลนตาและฟิลาเดลเฟีย Born in the U.S.A. (2013)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ICBM \ICBM\ n. [acronym intercontinental ballistic missile]
   An intercontinental ballistic missile, a long-range ballistic
   missile that is capable of traveling from one continent to
   another. Contrasted with {IRBM}.
 
   Syn: intercontinental ballistic missile.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ballistic missile \bal*lis"tic mis`sile\, n.
   A rocket-propelled missile of long range which is guided only
   during the powered portion of its flight, which usually takes
   only a small part of the total flight time; -- contrasted
   with {guided missile}.
 
   Note: Ballistic missiles are sometimes referred to by their
      range, such as an
 
   {intercontinental ballistic missile} ({ICBM}) or an
 
   {intermediate range ballistic missile} ({IRBM}).
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top