ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

i don

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -i don-, *i don*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
I don't know[SL] ฉันไม่เห็นด้วย
I don't know about[IDM] (ฉัน) สงสัยหรือไม่แน่ใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
i don't give a damnฉันไม่ห่วง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don 't even know why I'm making this tape.ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันอัดเทปนี้ไว้ทำไม Brokedown Palace (1999)
I don 't care about that.พ่อไม่สนเรื่องนั้น Brokedown Palace (1999)
I don 't know.ไม่รู้ซิ ... The Story of Us (1999)
I don 't know. But I've got another game.ไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่าผมมีอีกเกมนะ The Story of Us (1999)
I don 't really think I'm being deceivedผมไม่คิดว่าตัวเองถูกหลอกอยู่ซะหน่อย Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
I', sorry brother, but I don 't remember anything.ผมขอโทษนะ แต่ผมจำอะไรไม่ได้เลย Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
I don 't want to see such a thing.ชั้นไม่อยากเห็นอะไรแบบนี้ซะหน่อย Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
I don 't know, Lizzy, it's like I just woke up and I should start playing again.ไม่รู้สิ ลิซซ่ี่ มันเหมือน... ...เหมือนฉันเพิ่งตื่น... ...ฉันว่าฉันควรจะเล่นมันอีกครั้ง August Rush (2007)
CARL: A dozen, I don 't know. Hold them off till I get there.อาจจะซักโหล ไม่รู้เหมือนกัน นายต้องดูแลพวกเขาจนกว่าฉันจะกลับไปที่นั่น 24: Redemption (2008)
I don '2' want' to know what's going on- but don't hurt him.สิ่งที่เกิดขึ้น? ฉันไม่ต้องการที่จะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้ทำร้ายเขา Fading Gigolo (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
i donA couch potato is something that I don't want to be.
i donAdmitting what you say, I don't like the way you say it.
i donA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
i donAlthough I don't think Sara is the sort of girl to bear grudges.
i donAnyway I don't like it.
i donAs a rule, I don't drink coffee.
i donAs far as I am concerned, I don't think it true.
i donAs for me, I don't trust him at all.
i donAs for me, I don't want to go out.
i donAs I don't have the software that matches the attachment, I cannot open the file. Please resend it in another format.
i donAs it happens, I don't have any money with me today.
i donAs it is very hot today, I don't feel like studying.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่รู้จะเอาอย่างไร[xp] (mai rū ja ao yāngrai) EN: I don't know what to do ; I don't know what he wants   
ไม่รู้เรื่องเลย[xp] (mai rū reūang loēi) EN: I don't know anything at all about it ; I don't know (what's going on) at all ; Do not know at all   FR: je n'en sais strictement rien du tout ; j'ignore absolument ce qu'il en est ; n'en rien savoir ; ignorer tout à fait ; ne pas être au courant du tout
ไม่รู้สิ[xp] (mai rū si) EN: I don't know   FR: je ne sais pas !
อย่างนั้นหรือ[excl.] (yāng nan reū) EN: interesting !   FR: ainsi donc ! ; intéressant !
อย่างนั้นเหรอ[excl.] (yāng nan roē) EN: so that's it !   FR: ainsi donc !
อย่างไรก็ไม่รู้[xp] (yāngrai kø mai rū) EN: I don't know   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一窍不通[yī qiào bù tōng, ㄧ ㄑㄧㄠˋ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥ, / ] I don't understand a word (成语 saw); all Greek to me, #40,774 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざ知らず[いざしらず, izashirazu] (exp) I don't know about ... but; it may be possible for ... but [Add to Longdo]
うな丼;鰻丼;うなぎ丼[うなどん(うな丼;鰻丼);うなぎどんぶり(鰻丼;うなぎ丼), unadon ( una donburi ; unadon ); unagidonburi ( unadon ; unagi donburi )] (n) bowl of eel and rice (donburi) [Add to Longdo]
かどうか[, kadouka] (exp) whether or not (in phrases like "I don't know whether or not I can come"); (P) [Add to Longdo]
どうかな[, doukana] (exp) (1) how about ...?; (2) I wonder; I don't know [Add to Longdo]
関係ない;関係無い[かんけいない, kankeinai] (exp) (1) (col) (See 関係が無い) have nothing to do with (something); have no connection with (something); "that's not it"; (2) I don't care about; I am not concerned about [Add to Longdo]
後は野となれ山となれ[あとはのとなれやまとなれ, atohanotonareyamatonare] (exp) (id) I don't care what follows; The future will take care of itself [Add to Longdo]
自慢じゃないが[じまんじゃないが, jimanjanaiga] (exp) I don't want to boast but [Add to Longdo]
知らず;不知[しらず, shirazu] (n-suf) (1) not having; unaffected by; (conj) (2) (often as ~は知らず) aside; I don't know about ...; (3) (arch) (at the beginning of a sentence) I know not whether; I know not if [Add to Longdo]
知らない[しらない, shiranai] (adj-i) (1) unknown; strange; (2) (id) I don't care; I don't know and I feel nothing [Add to Longdo]
渡殿;渡り殿[わたどの(渡殿);わたりどの, watadono ( watari dono ); wataridono] (n) (See 寝殿造) roofed corridor connecting two buildings (in traditional palatial-style architecture) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top