ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

housebroken

HH AW1 S B R OW2 K AH0 N   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -housebroken-, *housebroken*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา housebroken มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *housebroken*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Listen, you're the one who's a bomb set to blow up me and everyone in this city, unless I can get you housebroken.ทำให้มันสามารถใช้ได้ ภายใต้อำนาจจิตใจ นั่นคือสิ่งที่ทำให้นายดีกว่าหมาพุเดิ้ล Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
How was I supposed to know the tiger wasn't housebroken?ฉันแค่... ฉันจะรู้ได้ยังไง ว่าเสือจะไม่ทำให้บ้านแตก Chuck Versus the Role Models (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
HOUSEBROKEN HH AW1 S B R OW2 K AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sauberhousebroken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 housebroken \housebroken\ adj.
   trained to urinate and defecate outside or in a special
   place, such as a litter box; as, housebroken pets; -- of pet
   animals.
 
   Syn: house-trained, housetrained.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 housebroken
   adj 1: (of pets) trained to urinate and defecate outside or in a
       special place; "housebroken pets"; "`house-trained' is
       chiefly British" [syn: {housebroken}, {house-trained}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top