ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hornbook

HH AO1 R N B UH2 K   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hornbook-, *hornbook*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hornbookn. หนังสือเรียนเบื้องต้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hornbookหนังสือเรียนเบื้องต้น
Hornbook หมายถึง หนังสือเรียนเบื้องต้น เป็นหนังสือสำหรับเด็กเริ่มเรียน จัดทำขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1440 เนื่องจากการจัดพิมพ์หนังสือในระยะแรก ๆ มีราคาค่อนข้างแพงเกินกว่าจะนำมาให้เด็กใช้เริ่มเรียน Horn Book ไม่ได้มีลักษณะเป็นหนังสือเล่มๆ อย่างในปัจจุบัน แต่เป็นแผ่นไม้สี่เหลี่ยมเล็กๆ มีขนาดประมาณ 2 ¾ นิ้ว x 5 นิ้ว ด้านหนึ่งของแผ่นไม้ปิดทับด้วยแผ่นหนัง และปิดประกบทับอีกชั้นหนึ่งด้วยแผ่นเขาสัตว์บางใสตรึงด้วยแถบทองเหลืองรอบขอบทั้งสี่ด้าน มีด้ามถือและที่ด้ามเจาะรูร้อยเชือกสำหรับคล้องคอ หรือแขวนที่เอว หรือที่ข้อมือ เนื้อหาบนแผ่นหนังเป็นตัวพยัญชนะแบบต่างๆ การสะกดคำแบบง่าย ๆ และบทสวด แต่มักจะเน้นสอนการเขียนอ่าน และเรื่องราวทางศาสนา

<b>Hornbook</b>
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

CMU English Pronouncing Dictionary
HORNBOOK    HH AO1 R N B UH2 K

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hornbook \Horn"book`\, n.
   1. The first book for children, or that from which in former
    times they learned their letters and rudiments; -- so
    called because a sheet of horn covered the small, thin
    board of oak, or the slip of paper, on which the alphabet,
    digits, and often the Lord's Prayer, were written or
    printed; a primer. "He teaches boys the hornbook." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A book containing the rudiments of any science or branch
    of knowledge; a manual; a handbook.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hornbook
   n 1: a primer that provides instruction in the rudiments or
      basic skills of a branch of knowledge

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top