Search result for

homes

(64 entries)
(0.1239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -homes-, *homes*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
homesick    [ADJ] ซึ่งคิดถึงบ้าน, Syn. nostalgic
homespun    [SL] เครื่องดื่มอัลกอฮอล์แรง
homestead    [VI] ตั้งรกราก (ที่เป็นบ้านไร่)
homestead    [N] บ้านไร่ (รวมทั้งสิ่งก่อสร้างต่างๆ และที่ดิน)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
homesickness; nostalgiaอาการคิดถึงบ้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
homesteadเคหสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Homes and hauntsบ้านและที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Homeschoolingการศึกษาโดยครอบครัว
การศึกษาโดยครอบครัว หรือการเรียนรู้นอกระบบแบบใช้ครอบครัวเป็นฐานหลัก หมายถึง การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครอบครัวจัดโดยสิทธิคุ้มครองตามกฎหมายซึ่งมีรูปแบบการจัดการศึกษาแบบใดแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบของการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีการเทียบโอนผลการศึกษาได้ [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
HomeSiteโฮมไซด์ [TU Subject Heading]
Homesitesเขตที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
homesIn America many people have fences around their homes.
homesThis puppy is crying, because it is homesick for its mother.
homesAnd in many countries, where the animals are already under pressure because their homes are being destroyed by agriculture, things can get even worse.
homesAfter that many live in special homes for the aged where their children and grandchildren can come to visit them.
homesThey were vacant apartment or homes.
homesIn the Carteret Islands, near Papua New Guinea, some people have already had to leave their homes because the sea water is washing around their houses.
homesI feel homesick.
homesI'm still feeling a little homesick and so many things seem strange to me.
homesThey did not have permanent homes, so they did not plant crops for food.
homesI feel homesick when I remember my family.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
homesick(โฮม'ซิค) adj. คิดถึงบ้าน.
homespunadj. ทอที่บ้าน,เรียบ ๆ ,ง่าย ๆ ,บ้านนอก. n. ผ้าทอที่บ้าน,ผ้าพื้นเมือง., Syn. plain,simple
homesteadn. บ้านพัก (รวมทั้งบ้านสิ่งก่อสร้างและที่ดิน) vt.,vt. ตั้งรกราก
homestretchn. ส่วนตรงของทางวิ่งช่วงสุดท้ายสู่หลักชัย

English-Thai: Nontri Dictionary
homesick(adj) คิดถึงบ้าน
homesickness(n) ความคิดถึงบ้าน
homespun(adj) ทอที่บ้าน,เรียบง่าย,พื้นเมือง,บ้านนอก
homestead(n) เคหสถาน,นิวาสถาน,ที่อยู่อาศัย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคหสถาน    [N] homestead, See also: dwelling, dwelling place, residence, home, house, Syn. บ้าน, บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย, ที่พักอาศัย, Example: เคหสถานของเขาช่างโอ่อ่าเสียเหลือเกิน, Thai definition: ที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น เรือน โรง เรือ หรือแพ ซึ่งคนอยู่อาศัย และหมายความรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วย จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเรือน[n.] (bānreūoen) EN: houses ; dwellings ; buildings ; homes   FR: maisons [fpl] ; habitations [fpl]
เคหสถาน[n.] (khēhasathān) EN: homestead ; dwelling ; dwelling place ; residence ; home ; house   FR: résidence [f] ; habitat [m]
คิดถึงบ้าน[v. exp.] (khit theung bān) EN: be homesick ; feel nostalgic   FR: avoir le mal du pays ; penser à chez soi
พระภูมิ[n.] (phraphūm) EN: guardian spirit inhabiting a homestead   FR: esprit du lieu [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOMES    HH OW1 M Z
HOMES'    HH OW1 M Z
HOMESPUN    HH OW1 M S P AH2 N
HOMESLEY    HH OW1 M Z L IY0
HOMESICK    HH OW1 M S IH2 K
HOMESTAKE    HH OW1 M S T EY2 K
HOMESTATE    HH OW1 M S T EY2 T
HOMESTEAD    HH OW1 M S T EH2 D
HOMESTEADER    HH OW1 M S T EH0 D ER0
HOMESTEADED    HH OW1 M S T EH2 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
homes    (n) (h ou1 m z)
homesick    (j) (h ou1 m s i k)
homespun    (n) (h ou1 m s p uh n)
Homestake    (n) (h ou1 m s t ei k)
homestead    (n) (h ou1 m s t e d)
homesteads    (n) (h ou1 m s t e d z)
homesickness    (n) (h ou1 m s i k n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イーホームズ[, i-ho-muzu] (n) eHomes (Japanese construction certification company) [Add to Longdo]
ホームエステ[, ho-muesute] (n) (abbr) service that goes to clients' homes to give beauty treatments (wasei [Add to Longdo]
ホームシック[, ho-mushikku] (n) homesick; (P) [Add to Longdo]
ホームステイ[, ho-musutei] (n) homestay; (P) [Add to Longdo]
ホームストレッチ[, ho-musutorecchi] (n) homestretch [Add to Longdo]
ホームスパン[, ho-musupan] (n) homespun [Add to Longdo]
縁故疎開[えんこそかい, enkosokai] (n,vs) evacuating to the homes of one's relatives in the countryside in wartime [Add to Longdo]
家屋敷[いえやしき, ieyashiki] (n) estate; homestead; house and land (it stands on); messuage [Add to Longdo]
懐郷[かいきょう, kaikyou] (n) nostalgia; homesickness; longing for home [Add to Longdo]
懐郷病[かいきょうびょう, kaikyoubyou] (n) homesickness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土布[tǔ bù, ㄊㄨˇ ㄅㄨˋ, ] homespun cloth [Add to Longdo]
想家[xiǎng jiā, ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄚ, ] homesick [Add to Longdo]
怀乡[huái xiāng, ㄏㄨㄞˊ ㄒㄧㄤ, 怀 / ] homesick [Add to Longdo]
乡情[xiāng qíng, ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ, / ] homesickness [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top