ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hogback

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hogback-, *hogback*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hogbackn. หลังโก่ง,การโก่งหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hogbackเขาหนอกวัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hogback \Hog"back`\, n.
   1. (Arch.) An upward curve or very obtuse angle in the upper
    surface of any member, as of a timber laid horizontally;
    -- the opposite of {camber}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) See {Hogframe}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Geol.) A ridge formed by tilted strata; hence, any ridge
    with a sharp summit, and steeply sloping sides.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hogframe \Hog"frame`\, n. (Steam Vessels)
   A trussed frame extending fore and aft, usually above deck,
   and intended to increase the longitudinal strength and
   stiffness. Used chiefly in American river and lake steamers.
   Called also {hogging frame}, and {hogback}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hogback
   n 1: a narrow ridge of hills [syn: {hogback}, {horseback}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top