ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hire-purchase

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hire-purchase-, *hire-purchase*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hire-purchase system[N] ระบบการเช่าซื้อ, See also: การเช่าซื้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hire-purchaseการเช่าซื้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hire-purchaseเช่าซื้อ
hire-purchase toให้เช่าซื้อ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เช่าซื้อ[V] hire-purchase, See also: purchase by installment, Example: เขาตัดสินใจเช่าซื้อที่ดิน 3 แปลงเพื่อลงทุนทำธุรกิจ, Thai definition: ชื่อสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช่าซื้อ[v. exp.] (chao-seū) EN: hire purchase (HP) ; buy on an instalment plan ; buy by hire-purchase   FR: acheter en leasing ; louer-acheter
สัญญาเช่าซื้อ[n. exp.] (sanyā chao-seū) EN: hire-purchase agreement   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abzahlungsvertrag {m}; Mietkaufvertrag {m}hire-purchase agreement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
割賦[かっぷ;わっぷ, kappu ; wappu] (n) allotment; quota; payment in installments; payment in instalments; hire-purchase [Add to Longdo]
分割払い[ぶんかつばらい, bunkatsubarai] (n) payment by installments; payment by instalments; hire-purchase; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hire-purchase
      n 1: installment plan; "we bought a car on the never-never"
           [syn: {hire-purchase}, {never-never}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top