ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hideousness

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hideousness-, *hideousness*, hideousnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hideousness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hideousness*)
English-Thai: Nontri Dictionary
hideousness(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความน่าเกลียด,ความสยดสยอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So that every shriek of every child at seeing your hideousness will be yours to cherish.เพื่อให้เจ้าได้ฟังเสียงกรีดร้องของเด็กๆที่หวาดกลัวความอัปลักษณ์ไงล่ะ เจ้าต้องชอบแน่ๆ The Princess Bride (1987)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abscheulichkeit {f}hideousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hideous \Hid"e*ous\ (h[i^]d"[-e]*[u^]s; 277), a. [OE. hidous,
   OF. hidous, hidos, hidus, hisdos, hisdous, F. hideux: cf. OF.
   hide, hisde, fright; of uncertain origin; cf. OHG. egid[imac]
   horror, or L. hispidosus, for hispidus rough, bristly, E.
   hispid.]
   1. Frightful, shocking, or offensive to the eyes; dreadful to
    behold; as, a hideous monster; hideous looks. "A piteous
    and hideous spectacle." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Distressing or offensive to the ear; exciting terror or
    dismay; as, a hideous noise. "Hideous cries." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Hateful; shocking. "Sure, you have some hideous matter to
    deliver." --Shak.
 
   Syn: Frightful; ghastly; grim; grisly; horrid; dreadful;
     terrible. -- {Hid"e*ous*ly}, adv. -- {Hid"e*ous*ness},
     n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hideousness
   n 1: dreadful ugliness; horrible repulsiveness

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top