Search result for

hesitation

(43 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hesitation-, *hesitation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hesitation[N] ความลังเล, See also: การลังเล, Syn. indecision, irresolution, vacillation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hesitation(เฮชซิเท'เชิน) n. การลังเลใจ,การรีรอ, S. reluctance ###A. haste

English-Thai: Nontri Dictionary
hesitation(n) ความลังเล,ความไม่แน่ใจ,ความชักช้า,ความอลักเอลื่อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What's your hesitation? What if it was both? How so?ถ้าเขาต้องเผชิญหน้ากับผู้ชาย 2 คน ปฏิกิริยาแรกของผู้ชายแบบเขาน่าจะเป็นการต่อสู้ Conflicted (2009)
When they asked us if we wanted to partake in a secret ops mission to uncover the dolphin slaughter, we without hesitation said, "Absolutely.แล้วมีวาฬ หรือโลมา เข้ามาหา มันเป็นประสบการณ์ที่สุดแสน จะวิเศษเหลือเชื่อ มันรู้สึกเป็นกันเอง ที่สัตว์พวกนี้ The Cove (2009)
My only hesitation is I was thinking that I might want to take part two next time.แค่การลังเลใจของฉันเท่านั้น ที่ฉันคิด ที่ฉันอาจต้องการใช้\ ขั้นที่สองในครั้งต่อไป Do It, Monkey (2009)
And I'd die for him without hesitation.และฉันยินดีจะตายเพื่อเขา โดยไม่ลังเลเลย Centurion (2010)
To mend those who are broken to make strong the weak and, without hesitation vanquish the evil.เพื่อโอบอุ้มผู้ถูกทำลาย ...เปลี่ยนผู้อ่อนแอให้แข็งแกร่ง... ...และปราศจากความลังเลใจ... Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Wing Chun master to accept without fear or hesitation Huayang boxing boxing matchesอาจารย์มวยหย่งชุนไม่กลัวมวยต่างชาติ ขึ้นสังเวียนชกที่หัวหยาง Ip Man 2 (2010)
- Balls, balls, fuckety shit. - You see? Not a hesitation.แล้วคุณจะเป็นอย่างไร The King's Speech (2010)
Without momentary hesitations.และให้รู้ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งคอยฟังอยู่ The King's Speech (2010)
Turn the hesitations into pauses and say to yourself, "God save the King."ลืมทุกอย่าง แล้วพูดมันกับผม พูดกับผมในฐานะเพื่อน The King's Speech (2010)
But, if he's not, then I'll do my job properly and without hesitation.แต่ถ้าเขาไม่ใช่ จากนั้นผมจะปฏิบัติหน้าที่ของผม อย่างถูกต้องและโดยไม่ลังเล Episode #1.6 (2010)
The first kill shows hesitation, uncertainty.การฆ่าครั้งแรกแสดงถึง ความลังเล ไม่แน่ใจ Exit Wounds (2010)
He'll come into town, no hesitation.มันจะเข้าเมืองมา ไม่มีการลังเล Exit Wounds (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hesitationAfter some hesitation, he laid the book on the desk.
hesitationA moment's hesitation may cost a pilot his life.
hesitationHave no hesitation in telling the truth.
hesitationHe sold his own car without hesitation.
hesitationI have no hesitation in telling the truth.
hesitationThe defendant appealed against the sentence without hesitation.
hesitationWithout a moment's hesitation, they took drastic action against the conspiracy.
hesitationWithout hesitation, I granted his request.
hesitationYou should make sure of the fact without hesitation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความตะขิดตะขวงใจ[N] embarrassing, See also: hesitation, fluster, confusion, Thai definition: อาการที่ทำโดยไม่สนิทใจหรือไม่สะดวกใจเพราะกระดากอายเป็นต้น
ความลังเลใจ[N] hesitation, See also: indecision, qualm, scruple, misgiving, Syn. ความลังเล, ความไม่มั่นใจ, Ant. ความเด็ดเดี่ยว, ความมั่นคง, ความแน่วแน่, Example: เงื่อนไขทางเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยทำให้นักลงทุนต่างประเทศมีความลังเลใจที่จะลงทุน

CMU English Pronouncing Dictionary
HESITATION    HH EH2 Z AH0 T EY1 SH AH0 N
HESITATIONS    HH EH2 Z AH0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hesitation    (n) (h e2 z i t ei1 sh @ n)
hesitations    (n) (h e2 z i t ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さらり[, sarari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sleek; smooth; (2) thin (of a liquid); (3) without hesitation or delay [Add to Longdo]
ずい;ずいっ[, zui ; zuitsu] (adv-to) straightforwardly; readily; without hesitation [Add to Longdo]
と公言してはばからない[とこうげんしてはばからない, tokougenshitehabakaranai] (exp,adj-i) have no hesitation in stating (declaring) [Add to Longdo]
どしどし[, doshidoshi] (adv) (on-mim) rapidly; constantly; one after the other; without hesitation; sound of tramping; (P) [Add to Longdo]
右顧左眄[うこさべん, ukosaben] (n,vs) looking to the right and left; hesitation [Add to Longdo]
我慢しないで[がまんしないで, gamanshinaide] (exp) (See 我慢) without restraint; without hesitation; without holding back [Add to Longdo]
狐疑逡巡[こぎしゅんじゅん, kogishunjun] (exp) being in doubt and unable to decide; hesitation and indecision [Add to Longdo]
公言してはばからない[こうげんしてはばからない, kougenshitehabakaranai] (exp) have no hesitation in stating (declaring) [Add to Longdo]
尻込み;後込み;尻ごみ[しりごみ, shirigomi] (n,vs) recoil; hesitation; flinching; shrinking back [Add to Longdo]
舌が回る[したがまわる, shitagamawaru] (exp,v5r) speaking without hesitation or problems; speaking fluently or skillfully [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疑虑[yí lǜ, ㄧˊ ㄌㄩˋ, / ] hesitation; misgivings; doubt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hesitation \Hes`i*ta"tion\, n. [L. haesitatio: cf. F.
   h['e]sitation.]
   1. The act of hesitating; suspension of opinion or action;
    doubt; vacillation.
    [1913 Webster]
 
   2. A faltering in speech; stammering. --Swift.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hesitation
   n 1: indecision in speech or action [syn: {hesitation},
      {vacillation}, {wavering}]
   2: a certain degree of unwillingness; "a reluctance to commit
     himself"; "his hesitancy revealed his basic indisposition";
     "after some hesitation he agreed" [syn: {reluctance},
     {hesitancy}, {hesitation}, {disinclination}, {indisposition}]
   3: the act of pausing uncertainly; "there was a hesitation in
     his speech" [syn: {hesitation}, {waver}, {falter},
     {faltering}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top