ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hermitage

HH ER1 M AH0 T AH0 JH   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hermitage-, *hermitage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hermitage[N] อาศรม, See also: สำนักฤๅษี

English-Thai: Nontri Dictionary
hermitage(n) สำนักฤาษี,การถือสันโดษ,การจำศีล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All saints on north hermitage.เหมือนโบสถ์ออลเซนต์ ที่นอร์ธ เฮอมิเทจด้วย (โบสถ์คริสต์แห่งหนึ่งในชิคาโก้) Melbourne (2010)
Then we have to schedule the meeting with the director of the Hermitage and the auctions in San Francisco and Madrid.และเรามีนัดคุยกับผู้อำนวยการเฮอร์มิทาจ และการประมูลในซานฟรานซิสโกกับมาดริด The Best Offer (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาศรม[N] hermitage, Example: ธิดานาคอับอาย และเกรงว่าเรื่องจะไปถึงหูบิดา จึงคิดที่จะสังหารดาบสทั้งสี่ เมื่อไปถึงอาศรม, Count unit: หลัง, Thai definition: ที่อยู่ของนักพรต

CMU English Pronouncing Dictionary
HERMITAGE    HH ER1 M AH0 T AH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hermitage    (n) hˈɜːʴmɪtɪʤ (h @@1 m i t i jh)
hermitages    (n) hˈɜːʴmɪtɪʤɪz (h @@1 m i t i jh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿蘭若[あらんにゃ, arannya] (n) {Buddh} isolated place; hermitage [Add to Longdo]
庵(P);菴;廬[いおり(P);あん(庵;菴);いお, iori (P); an ( iori ; iori ); io] (n,n-suf) hermitage; retreat; (P) [Add to Longdo]
庵を結ぶ[いおりをむすぶ, ioriwomusubu] (exp,v5b) to build oneself a hermitage [Add to Longdo]
庵主[あんしゅ, anshu] (n) owner of a hermitage; abbess; prioress; nun in charge of a Buddhist convent [Add to Longdo]
僧庵[そうあん, souan] (n) priest's hermitage [Add to Longdo]
幽居[ゆうきょ, yuukyo] (n,vs) hermitage; retreat; retirement; seclusion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hermitage \Her"mit*age\ (?; 48), n. [OE. hermitage, ermitage, F.
   hermitage, ermitage. See {Hermit}.]
   1. The habitation of a hermit; a secluded residence.
    [1913 Webster]
 
       Some forlorn and naked hermitage,
       Remote from all the pleasures of the world. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. [F. Vin de l'Hermitage.] A celebrated French wine, both
    white and red, of the Department of Dr[^o]me.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hermitage
   n 1: the abode of a hermit

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top