ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hearer

HH IY1 R ER0   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hearer-, *hearer*
English-Thai: Nontri Dictionary
hearer(n) ผู้ฟัง,ผู้สดับ

CMU English Pronouncing Dictionary
HEARER HH IY1 R ER0
HEARERS HH IY1 R ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hearer (n) hˈɪəʳrər (h i@1 r @ r)
hearers (n) hˈɪəʳrəz (h i@1 r @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hörer {m} | Hörer {pl}hearer | hearers [Add to Longdo]
Zuhörer {m} | Zuhörer {pl}hearer | hearers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
聴衆[ちょうしゅう, choushuu] (n) audience; attendance; hearers; (P) [Add to Longdo]
聞き手(P);聞手;聴き手;聴手[ききて, kikite] (n) (1) (See 話し手・1) hearer; listener; audience; (2) interviewer; questioner; (P) [Add to Longdo]
傍聴人[ぼうちょうにん, bouchounin] (n) hearer; auditor; audience [Add to Longdo]
理想的な言語使用者[りそうてきなげんごしようしゃ, risoutekinagengoshiyousha] (n) ideal speaker-hearer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hearer \Hear"er\ (h[=e]r"[~e]r), n.
   One who hears; an auditor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hearer
   n 1: someone who listens attentively [syn: {hearer}, {listener},
      {auditor}, {attender}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top