ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

harangues

HH ER0 AE1 NG Z   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harangues-, *harangues*, harangue
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา harangues มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *harangues*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harangue[VI] กล่าวคำปราศรัยที่ยื่ดยาดและรุนแรง
harangue[N] คำปราศรัยที่ยื่ดยาดและรุนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harangue(ฮะแรง') n. คำพูดหรือข้อเขียนที่โอ้อวดและยืดยาด,การด่าว่า. vi.,vt. พูดยืดยาดและรุนแรง

English-Thai: Nontri Dictionary
harangue(n) การพูดจ้อ,การพูดโอ้อวด,การด่าว่า
harangue(vi) พูดจ้อ,พูดโอ้อวด,ด่าว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
harangueวาทะปลุกใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do not, and I repeat, do not harangue her.อย่า ขอย้ำ อย่าเถียงกับเธอ Brave New World (2008)
When the chief said don't harangue dr. Bailey,ตอนที่ผอ.บอกว่าอย่าเถียงดร.เบย์ลี Brave New World (2008)
He sees Andrew Haynes haranguing the protesters.เขาเห็นแอนดริว เฮนนเส กำลัง ทะเลาะกับผู้ประท้วง 47 Seconds (2012)
My agent has been haranguing me to promote "Frozen Heat," so...ผู้จัดการของผมขอร้องให้ผม ช่วยส่งเสริมหนังสือ"Frozen Heat" ผมก็เลย... Cloudy with a Chance of Murder (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำปราศรัย[N] speech, See also: address, harangue, oration, Syn. สุนทรพจน์, คำพูด, Example: ประชาชนพากันไปชุมนุมฟังคำปราศรัยหรือการอภิปรายของพรรคเอกภาพที่ท้องสนามหลวง
สุนทรพจน์[N] speech, See also: address, harangue, oration, Syn. คำปราศรัย, Example: เขาได้รับรางวัลที่ 1 ในการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย, Thai definition: คำพูดที่ประธานหรือบุคคลสำคัญเป็นต้นกล่าวในพิธีการหรือในโอกาสสำคัญต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำปราศรัย[n.] (khamprāsai) EN: speech ; address ; harangue ; oration   FR: discours [m] ; harangue [f] ; speech (inf.) [m]
สุนทรพจน์[n.] (suntharaphot) EN: speech ; address ; harangue ; oration   FR: discours [m] ; allocution [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HARANGUE HH ER0 AE1 NG
HARANGUED HH ER0 AE1 NG D
HARANGUES HH ER0 AE1 NG Z
HARANGUING HH ER0 AE1 NG IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harangue (v) hˈərˈæŋ (h @1 r a1 ng)
harangued (v) hˈərˈæŋd (h @1 r a1 ng d)
harangues (v) hˈərˈæŋz (h @1 r a1 ng z)
haranguing (v) hˈərˈæŋɪŋ (h @1 r a1 ng i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高谈阔论[gāo tán kuò lùn, ㄍㄠ ㄊㄢˊ ㄎㄨㄛˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] to harangue; loud arrogant talk; to spout, #48,355 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(lange) Ansprache {f} | eine Ansprache halten; predigen | hält eine Anspracheharangue | to harangue | harangues [Add to Longdo]
Strafpredigt {f}; Standpauke {f}; Moralpredigt {f}harangue [Add to Longdo]
Tirade {f}harangue [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
獅子吼[ししく, shishiku] (n,vs) lion's roar; harangue [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top