ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hang back

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hang back-, *hang back*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hang back[PHRV] ลังเล, See also: ไม่ค่อยแน่ใจ, Syn. hang off, hold aloof, keep at, keep off, stand aloof, stand apart, stand off

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why don't you hang back a second or two. You see the white boy leave, go on over.ทำไมคุณไม่กลับไปเที่ยวที่สองหรือสอง คุณเห็นลาเด็กสีขาวไปเมื่อกว่า Pulp Fiction (1994)
Bob, hang back a little. Let me walk ahead.บ๊อบ ให้ผมเดินนำหน้าก่อนนะ The Great Raid (2005)
If you could hang back here,ถ้าคุณรออยุ่ตรงนี้ได้ Air: Part 1 (2009)
Now, you think I'm going to hang back and let this go--ตอนนี้คุณคิดว่าฉันจะกระอึกกระอัก และให้นี้ไป Justice (2009)
I'll give you the location, but you gotta hang back a few miles at least.ฉันจะบอกเธอเรื่องสถานที่ เเต่เธอต้องซ่อนตัวอยู่ข้างหลังห่างๆอย่างน้อยเป็นไมล์ NS (2010)
Chesty wants your squad to hang back with Abel Company, see if the nips follow us.ผู้การเชสตี้อยากให้คนของนาย.. รั้งแถวคอยไว้ก่อนนะ เผื่อพวกมันตามมาอีก Basilone (2010)
Well, hang back on that. Do not proceed unassisted to the Kings Hill Estate.อ้อ ถอยกลับมาเดี๋ยวนี้เลย อย่าดำเนินการอะไรที่เดอะคิงส์อิสฮิลล์คนเดียว Episode #1.2 (2010)
Oh, actually, I was gonna hang back with Royce, hear some stories about the good ol' days.ผมว่าจะอยู่พักตรงนี้กับรอยด์น่ะ นั่งฟังเรื่องเก่าๆ ซะหน่อย Under the Gun (2010)
I'm gonna just hang back here and find us some breakfast!ฉันจะรออยู่ตรงนี้แหละ และฉันจะหาอาหารเช้าให้! Shrek Forever After (2010)
Which is why I'd appreciate it if you'd hang back a step.แด่ดวงดาว Instinct (2011)
They hang back till they're confident that their prey is incapacitated.มันรอ จนกว่ามันจะแน่ใจว่าเหยื่อน่ะหมดสภาพซะก่อน Proof (2011)
I'm going to hang back here with Abby, but Bonnie's leaving now, so if... um, hold on.ฉันจะอยู่ที่นี่กับแอบบี้ แต่บอนนี่ออกไปแล้ว งั้นถ้า... เอ่อ เดี๋ยวก่อน Break on Through (2012)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hang back
   v 1: to lag or linger behind; "But in so many other areas we
      still are dragging" [syn: {drag}, {trail}, {get behind},
      {hang back}, {drop behind}, {drop back}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top