ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hang off

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hang off-, *hang off*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hang off มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hang off*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hang off[PHRV] ลังเล, See also: ไม่ค่อยแน่ใจ, Syn. hang back

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think it's your turn to hang off the side of a building.ฉันคิดว่าถึงคราวที่นายจะลงไป ห้อยอยู่ข้างตึกบ้างแล้ว Matsya Nyaya (2012)
It's gotta reveal the men behind the curtain.Es muss die Männer hinter dem Vorhang offenbaren. Imperium (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top