ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

höflich

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -höflich-, *höflich*
German-Thai: Longdo Dictionary
unhöflich(adj adv) ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไม่เคารพ, See also: S. unbeachtet, rüde, A. höflich, achtungsvoll,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höflichkeit {f}politeness [Add to Longdo]
Höflichkeit {f}; Freundlichkeit {f}blandness [Add to Longdo]
Höflichkeit {f} | Höflichkeiten {pl}civility | civilities [Add to Longdo]
Höflichkeit {f}comity [Add to Longdo]
Höflichkeit {f}; Verbindlichkeit {f} | Höflichkeiten {pl} | aus Höflichkeit; aus Gefälligkeitcourtesy | courtesies | by courtesy [Add to Longdo]
Höflichkeiten {pl}civilness [Add to Longdo]
Höflichkeiten {pl}courteousness [Add to Longdo]
Höflichkeitstitel {m}; Ehrentitel {m}courtesy title [Add to Longdo]
Höflichkeitsbesuch {m}; Anstandsbesuch {m}courtesy visit; courtesy call [Add to Longdo]
Höflichkeitsfloskel {f}phrase of civility [Add to Longdo]
Höflichkeit {f}suavity [Add to Longdo]
Höflichkeits...courtliness [Add to Longdo]
höflich (zu) {adj} | höflicher | am höflichstenpolite (to) | more polite | most polite [Add to Longdo]
höflich; freundlich {adj} | höflicher; freundlicher | am höflichsten; am freundlichstenbland | blander | blandest [Add to Longdo]
höflich {adv}blandly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  höflich /høːfliç/
   bland; blandly; civilly; complimentarily; complimentary; courteous; debonair; fairspoken; polite; politely; unrude; urbane; urbanely

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top