ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grown-up

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grown-up-, *grown-up*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grown-up(โกรน'อัพ) adj. โตเต็มที่,เป็นผู้ใหญ่, See also: grown-upness n., Syn. adult

English-Thai: Nontri Dictionary
GROWN-grown-up(adj) โตเต็มที่,โตเป็นผู้ใหญ่,เติบโต,เติบใหญ่
GROWN-grown-up(n) ผู้ใหญ่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Asking grown-up people to believe that kind of jazz.ขอให้คนโตขึ้นจะเชื่อว่าชนิดของดนตรีแจ๊สที่ 12 Angry Men (1957)
Look, we're all grown-ups in here. We heard the facts, didn't we?ดูเราทุกคนผู้ใหญ่ในที่นี่ เราได้ยินข้อเท็จจริงที่เราไม่? 12 Angry Men (1957)
And it's just too tough Pounding grown-up stuffมันึจงยากนักที่จะสอนเรื่องของผู้ใหญ่ The Little Prince (1974)
Once, when I was already grown-up, a partisan, I peed in my pants.เมื่อผมโตขึ้นแล้ว, พรรคพวกฉันกินเข- ้าไปในกางเกงของฉัน Idemo dalje (1982)
The sons and daughters they had left as toddlers were now almost grown-up youths.ลูกชายและลูกสาวที่พวกเขาไ- ด้ทิ้งไว้เป็นเด็กวัยหัดเดิน ตอนนี้เกือบจะเติบโตขึ้นเยาวชน Idemo dalje (1982)
I want to be grown-up and understanding about all this.ฉันอยากจะโตขึ้นและความ เข้าใจ เกี่ยวกับทั้งหมดนี้ ฉันทำจริงๆ. 2010: The Year We Make Contact (1984)
Like a grown-up... coldเป็นผู้ใหญ่แล้วสิ... หนาวจัง 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
- I'm a grown-up. - Stop it!โค้ชบาเนส Big (1988)
Oh, God! I made a wish last night. I turned into a grown-up, Mom.อย่า อย่าร้องซิ Big (1988)
I made this wish on the machine and it turned me into a grown-up - at the carnival.ฉันเป็นเพี่อนนายนะ ได้โปรด นายต้องเชื่อฉัน ฉันพิสูจน์ได้นะ บิลลี่ ได้โปรดเถอะ Big (1988)
He's a grown-up.ฉันพยายามเข้าใกล้ตัวนาย Big (1988)
I went to bed one night and I was a kid, and when I woke up, I was a grown-up.คืนนึงผมเข้านอน และผมยังเป็นเด็ก ตื่นมาตอนเช้า ผมก็กลายเป็นผู้ใหญ่ อ๋อ ใช่สิ Big (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grown-upChildren want to act like grown-ups.
grown-upHe is, as it were, a grown-up baby.
grown-upHe is, so to speak, a grown-up baby.
grown-upIntended for children, the book entertains grown-ups.
grown-upIt is no use quarreling with grown-ups.
grown-upI will also become a grown-up before long.
grown-upNow that you are grown-up, it is up to you to decide what to do.
grown-upNow that you are grown-up, you ought to know better.
grown-upOf course, I'm young, and politics is conducted by grown-ups.
grown-upThat girl's dress made her look like a grown-up.
grown-upThat man is, so to speak, a grown-up boy.
grown-upThe boy looked like a grown-up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็มตัว[ADJ] mature, See also: grown-up, developed, Syn. เต็มที่, Example: คนในช่วงวัย 20-30 ปีเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวสามารถครองเรือนและทำหน้าที่บิดามารดาได้ด้วยดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้หลักผู้ใหญ่[n.] (phūlakphūyai) EN: adult ; senior ; person of mature age ; grown-up ; person of importance   
ผู้ใหญ่[n.] (phūyai) EN: adult ; grown-up   FR: adulte [m, f] ; grande personne [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grown-up    (n) grˈoun-ʌp (g r ou1 n - uh p)
grown-ups    (n) grˈoun-ʌps (g r ou1 n - uh p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ませる[, maseru] (v1) to seem grown-up; to seem mature; to be precocious; to be advanced for one's age [Add to Longdo]
大人びる[おとなびる, otonabiru] (v1,vi) to become grown-up; to age; to mature [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 grownup \grownup\ adj.
   fully developed; adult; mature; -- of people and animals; as,
   Act like a grownup!.
 
   Syn: adult, big, full-grown, fully grown, grown.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top