ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gravimeter

G R AE1 V AH0 M IY2 T ER0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gravimeter-, *gravimeter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gravimeter[N] เครื่องมือวัดความถ่วงจำเพาะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gravimeter(กระวิม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความถ่วงจำเพาะ, See also: gravimetry n.

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAVIMETER G R AE1 V AH0 M IY2 T ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
重力計[じゅうりょくけい, juuryokukei] (n) gravimeter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gravimeter \Gra*vim"e*ter\, n. [L. gravis heavy + -meter: cf. F.
   gravim[`e]tre.] (Physics)
   An instrument for ascertaining the specific gravity of
   bodies.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gravimeter
   n 1: a measuring instrument for determining the specific gravity
      of a liquid or solid [syn: {hydrometer}, {gravimeter}]
   2: a measuring instrument for measuring variations in the
     gravitational field of the earth [syn: {gravimeter}, {gravity
     meter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top