ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grandiloquent

G R AE0 N D IH1 L AH0 K W AH0 N T   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grandiloquent-, *grandiloquent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grandiloquent[ADJ] โอ้อวด, See also: ขี้คุย, ขี้โม้, Syn. pompous, boastful
grandiloquently[ADV] โอ้อวด, See also: ขี้คุย

English-Thai: Nontri Dictionary
grandiloquent(adj) ใช้คำหรูหรา

CMU English Pronouncing Dictionary
GRANDILOQUENT    G R AE0 N D IH1 L AH0 K W AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grandiloquent    (j) grˈændˈɪləkwənt (g r a1 n d i1 l @ k w @ n t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grandiloquent \Gran*dil"o*quent\, a. [L. grandis grand + logui
   to speak.]
   Speaking in a lofty style; pompous; bombastic.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grandiloquent
   adj 1: lofty in style; "he engages in so much tall talk, one
       never really realizes what he is saying" [syn:
       {grandiloquent}, {magniloquent}, {tall}]
   2: puffed up with vanity; "a grandiloquent and boastful manner";
     "overblown oratory"; "a pompous speech"; "pseudo-scientific
     gobbledygook and pontifical hooey"- Newsweek [syn:
     {grandiloquent}, {overblown}, {pompous}, {pontifical},
     {portentous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top